Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407658

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 07 maja 2012

Działanie 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 21.05.2012 do 29.06.2012

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków 
w ramach konkursu 2.1.4, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl), natomiast zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.
Miejsce publikacji wyników oceny wniosków: strona internetowa www.rpo-swietokrzyskie.pl

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
pokój 313,piętro III,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63,
(od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00)
tel. (41)365 81 40, (41)365 81 42, (41)365 81 43, (41)365 81 44, (41)365 81 45,
(41)365 81 48, (41)365 81 57, (41)365 81 58, (41)365 81 46, (41)365 81 47, (41)365 81 31

Sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

- instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R,
- jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne działające w ich imieniu,
- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- uczelnie wyższe,
- specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą,
- jednostki naukowo-badawcze,
- specjalistyczne ośrodki zdrowia,
spełniające łącznie następujące warunki:
- działające i podejmujące inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
- nie podlegające wykluczeniu Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami;
- uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Wsparcia nie otrzymają podmioty, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

- Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów, realizowane przez jednostki naukowe,
- Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
- Budowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktycznych i badawczych uczelni wyższych oraz przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów specjalistycznych placówek ochrony zdrowia, w tym wsparcie wdrażania nowych, innowacyjnych metod leczenia i rehabilitacji w wysoko specjalistycznych ośrodkach zdrowia.

Kryteria wyboru projektów:

Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 2.1 zostały zamieszczone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 ogłaszanego w ramach Osi priorytetowej 2 Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania).

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów nie objętych pomocą publiczną.
 Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 dla projektów nie objętych pomocą publiczną rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalna wysokość dotacji będzie wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych projektu - zgodnie z zapisami zawartymi w stosownym rozporządzeniu  Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po złożeniu przez beneficjenta pomocy wniosku i uzyskaniu przez beneficjenta pomocy od podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, że projekt spełnia warunki uzyskania pomocy i kwalifikuje się do objęcia pomocą

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalna wartość projektu, dotyczącego infrastruktury B+R wynosi: 3 999 999 PLN;
Maksymalna wartość projektu, dotyczącego zakupu środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia prac B+R wynosi: 399 999 PLN

Minimalna kwota dofinansowania projektu:
Minimalna wartość dotacji to 50 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 wynosi ogółem 5 000 000,00 PLN. Z czego 10% (czyli 500 000,00 PLN) rezerwuje się na poczet rozstrzygniętych protestów od decyzji IZ RPOWŚ dotyczących odrzucenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku protestów kwota zarezerwowana na ten cel zostanie włączona do zakontraktowania.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

dokumenty dostępne są na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy znajdują się w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 ogłaszanego  w ramach Osi priorytetowej 2 Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl
w zakładce: Dokumenty do pobrania).

Ważne informacje:

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).
Wyniki oceny wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl
Linki

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Powrót Drukuj stronę