Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324238

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1 ogłoszonego dla Działania 2.4 RPOWŚRSS

wtorek, 28 października 2008

Dnia 22 października br. zakończony został I etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych. Przedmiotem oceny było 5 wniosków, o wartości całkowitej 58 130 564,05 zł, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 1 sierpnia do 1 września 2008 r.
Wszystkie przedłożone wnioski o dofinansowanie przeszły ocenę formalną w okresie 22 - 29. 09. 2008 roku, której wyniki przedstawiły się następująco:
  • konieczność naniesienia poprawek i/ lub uzupełnień w przedłożonych dokumentach w przypadku 4 projektów. W odpowiedzi na powyższe Beneficjenci dokonali modyfikacji dokumentów aplikacyjnych zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPOWŚ i wnioski zostały zaakceptowane i przekazane do oceny merytoryczno – technicznej;
  • 1 wniosek o dofinansowanie został odrzucony na etapie weryfikacji formalnej, z powodu niezgodności założeń projektowych z celami działania.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 42 021 444,05 złotych, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 22 923 535,13 złotych, co stanowi 46,20% środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie nr 2.4.1.

Powrót Drukuj stronę