Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407604

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 22 lipca 2013

Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw
Oś Priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 05.08.2013 do 09.09.2013

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od daty zamknięcia naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl),
Miejsce publikacji wyników oceny wniosków: strona internetowa www.rpo-swietokrzyskie.pl

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
pokój 313, piętro III,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63,
(od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00)
tel. (041) 365 81 42, 365 81 43, 365 81 44, 365 81 45,
365 81 48, 365 81 57, 365 81 58, 365 81 46, 365 81 47, 365 81 31.

Sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Do udziału w konkursie zaprasza się podmioty gospodarcze, które spełniają łącznie następujące warunki:
- podmioty prowadzące mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa definiowane według załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (WE),
- zarejestrowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
- prowadzące działalność gospodarczą w ramach formalnej sieci powiązań kooperacyjnych (konsorcja, klastry, stowarzyszenia, związki) funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego;
- działające na rynku powyżej 6 miesięcy,
- nie podlegające wykluczeniu Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599); oraz linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami;
- podmioty nie podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r.
nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
- uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;

W celu uniknięcia podwójnego finansowania wsparcie w ramach RPOWŚ nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (1 rok) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013;

Wykluczeni są przedsiębiorcy - partnerzy projektu zależni między sobą w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. oraz powiązania rodzinne w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

Ze wsparcia wyłączone są osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS.

Ze wsparcia wykluczone są podmioty widniejące w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Przykładowe rodzaje projektów:
- Dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez grupę przedsiębiorstw.
- Dofinansowanie kosztów zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania klasterem przemysłowym.
- Dofinansowanie kosztów zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej przez klaster przedsiębiorstw.
- Dofinansowanie kosztów budowy i rozbudowy klastrów
o znaczeniu regionalnym
Ze wsparcia w ramach tego działania wyłączone są przedsięwzięcia związane z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu WE.

W ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 kwalifikowany jest zakup  nowych środków trwałych i aktywów materialnych, w tym m.in:
- maszyn i narzędzi (wraz z montażem);
- przyrządów i aparatury (wraz z montażem), oraz
- wartości niematerialnych i prawnych,
pod warunkiem spełnienia kryteriów zawartych w Podręczniku kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Z dofinansowania wyłączone są:
- prace przygotowawcze oraz usługi doradcze związane z przygotowaniem i realizacją nowej inwestycji (w tym koszty związane z dokumentacją techniczną i projektową);
- zakup nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej;
- zakup oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu.


W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w sektorze transportu pomoc nie może być przyznana na zakup środków transportu. Oznacza to, że jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma w dokumentach rejestrowych wpisane kody PKD/EKD związane z transportem nie jest możliwym uznanie za wydatek kwalifikowany zakup środka transportu i urządzeń transportowych.  W innych przypadkach kwalifikowalne mogą być jedynie środki transportu objęte katalogiem Podręcznika kwalifikowalności.

Kryteria wyboru projektów:

Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 1.2. zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.2.3. ogłaszanego w ramach Osi priorytetowej I Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalna intensywność pomocy udzielona w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3  liczona w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych na nową inwestycję wynosi maksymalnie 50%.
Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po złożeniu przez Beneficjenta pomocy wniosku.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalna wartość dotacji wynosi: 3 999 999,00 PLN. Po złożeniu dokumentacji projektowej Beneficjent nie ma możliwości zwiększenia procentu oraz kwoty dofinansowania.

Minimalna kwota dofinansowania projektu:
Minimalna wartość dotacji to 10 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 wynosi ogółem 8 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

dokumenty dostępne są na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy znajdują się w Regulaminie  konkursu zamkniętego nr 1.2.3 ogłaszanego  w ramach Osi priorytetowej 1 Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania).

Ważne informacje:

Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do Sekretariatu Naboru Projektów Gospodarczych mieszczącego się w Departamencie Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).
Wyniki oceny wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.rpo-swietokrzyskie.pl
Linki

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Powrót Drukuj stronę