Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407571

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Termomodernizacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 22 lipca 2013

Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 5 sierpnia 2013 r. do 9 września 2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków  w ramach konkursu 4.2.5, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/ Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl), natomiast zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.
Miejsce publikacji wyników oceny wniosków: strona internetowa www.rpo-swietokrzyskie.pl

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Naboru Projektów Infrastrukturalnych,
pokój 202, piętro II,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63,
(od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00)
tel. (41) 365 81 12, 365 81 11, 365 81 39, 365 81 13, 365 81 14,

Sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- stowarzyszenia, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego,
- jednostki administracji rządowej w województwie,
- jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe,
- jednostki organizacyjne lasów państwowych,
- inne jednostki publiczne,
- przedsiębiorstwa energetyczne i spółki komunalne z minimum 50% udziału podmiotów publicznych,

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej skutkującą znacznym podniesieniem efektywności energetycznej – obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych od 5 mln do 10 mln PLN.

Kryteria wyboru projektów:

Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 4.2 zostały zamieszczone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 4.2.5 ogłaszanego dla kategorii interwencji 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią – projekty z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania).

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych, wynosi 80%. 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu nie może przekroczyć dostępnej alokacji przeznaczonej do zakontraktowania w ramach dwuetapowego  konkursu zamkniętego nr 4.2.5.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 4.2.5 wynosi ogółem 11 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

dokumenty dostępne są na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy znajdują się w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 4.2.5 ogłaszanego dla kategorii interwencji 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią – projekty z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania).

Ważne informacje:

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
Linki

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Powrót Drukuj stronę