Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407589

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Znamy termin naboru wniosków dla projektów dotyczących dróg wojewódzkich posiadających aktualną dokumentację techniczną w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym RPOWŚ 2007-2013RSS

poniedziałek, 02 grudnia 2013

Działanie 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”
Oś Priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 16 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków  w ramach konkursu  3.1.4, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/ Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl), natomiast zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.
Miejsce publikacji wyników oceny wniosków: strona internetowa www.rpo-swietokrzyskie.pl

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Naboru Projektów Infrastrukturalnych,
pokój 202, piętro II,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63,
(od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00)
tel. (41) 365 81 12, 365 81 11, 365 81 39, 365 81 13, 365 81 14,

Sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest  Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, jednostka organizacyjna samorządu województwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową:
- obiektami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych w ciągach tych dróg, w tym m.in. oświetlenia, chodników, kładek dla pieszych, przejść podziemnych;
- budową, przebudową, rozbudową i modernizacją drogowych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg, w tym mostów, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych, ekranów akustycznych, zatok przystankowych, parkingów „Park and Ride”
Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach tego działania dotyczą ciągów drogowych, które będą posiadały  status dróg publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2013 poz. 260) i które spełniają zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430) oraz zapisy Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Kryteria wyboru projektów:

Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 3.1 zostały zamieszczone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/13 dla projektów dotyczących dróg wojewódzkich posiadających aktualną dokumentację techniczną w ramach Osi Priorytetowej 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki).

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych, wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3.1.4 wynosi ogółem 19 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

dokumenty dostępne są na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki

Wzór umowy o dofinansowanie:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy znajdują się zostały zamieszczone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/13 dla projektów dotyczących dróg wojewódzkich posiadających aktualną dokumentację techniczną w ramach  Osi Priorytetowej 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007 – 2013

Ważne informacje:

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
Linki

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Powrót Drukuj stronę