Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327892

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno technicznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs 2.4.1 dla Działania 2.4RSS

wtorek, 16 grudnia 2008

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno - technicznej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1 dla:

Działania 2.4  Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Mając na uwadze:
1) wieloaspektowość i różnorodność przedsięwzięć w ramach złożonych projektów oraz wynikłe problemy z kwalifikowalnością niektórych kosztów,
2) konieczność złożenia przez beneficjentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących zakresu planowanych przedsięwzięć oraz dokonania ewentualnych korekt i uzupełnień do złożonych dokumentów, umożliwiających prawidłową ocenę projektów i zagwarantowanie wnioskodawcom odpowiedniej ilości czasu
oraz działając na podstawie zapisów:
3) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętej Uchwałą nr 1205/08 Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2008 roku,
4) § 4 pkt. II.4 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej II przyjętego Uchwałą nr 1076/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2008 roku.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Pan Marcin Perz zaakceptował przesunięcie terminu zakończenia oceny merytoryczno-technicznej wniosków złożonych w ramach konkursu 2.4.1 o 30 dni roboczych liczonych od dnia  31 grudnia 2008 roku tj. do dnia  11 lutego 2009 r.

Powrót Drukuj stronę