Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407649

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2 ogłoszonego dla Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu RPOWŚ 2007-2013RSS

wtorek, 30 grudnia 2008

Dnia 17 grudnia br. zakończony został I etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.2 ogłoszonego dla Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Przedmiotem oceny było 17 wniosków, o wartości całkowitej 76 563 439,14 zł, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 1 do 30 października 2008 r.

Wszystkie przedłożone wnioski o dofinansowanie przeszły ocenę formalną w okresie 12 - 27. 11. 2008 roku, która to wskazała na konieczność naniesienia poprawek i/ lub uzupełnień w przedłożonych dokumentach.
W odpowiedzi na powyższe:
  • 15 beneficjentów dokonało modyfikacji dokumentów aplikacyjnych zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPOWŚ i wnioski zostały zaakceptowane i przekazane do I etapu oceny merytoryczno - technicznej;
  • 2 wnioski o dofinansowanie zostały odrzucone na etapie weryfikacji formalnej, z powodu niezgodności  z założeniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w kwestii minimalnych progów dla wartości projektu realizowanego w ramach Działania 2.3.
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 75.828.741,14 złotych, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 60.662.992,91 złotych, co stanowi 152% środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie nr 2.3.2.

Powrót Drukuj stronę