Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407572

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 5.2 RPOWŚRSS

poniedziałek, 12 stycznia 2009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:
Osi Priorytetowej 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport

Działanie 5.2  Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 12.01.2009 r. do 12.02.2009 r.,
w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00

Do składania projektów w ramach działania 5.2 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • szkoły wyższe,
 • związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • inne organizacje pożytku publicznego;
 • organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne etc.);
 • jednostki kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 • instytucje kultury.

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działaniu 5.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi :
                       dla Działania 5.2 - 60 000 000 PLN tj. 14 655 593,55 Euro
kurs Euro = 4,0940 zł  z dnia 22 grudnia 2008 r.
*wielkość środków w PLN może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości kursu Euro.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Działania 5.2 wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu została określona w punkcie 28 „Minimalna/Maksymalna wartość projektu” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Jest to ostatni konkurs przewidziany na inwestycje z zakresu edukacji i kultury w ramach Działania 5.2 RPOWŚ na lata 2007-2013.

Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:
Departament Funduszy Strukturalnych
   Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.rpo-świętokrzyskie.pl. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 16 25, 342 14 98, 342 12 13, 342 11 94 oraz w Punkcie Informacyjnym RPOWŚ pod numerem telefonu: 342 16 17.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumenty do pobrania:
 • Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 w ramach Działania: 5.2
 • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Instrukcja wypełnienia wniosku  o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Lista załączników
 • Instrukcja wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Wzór karty oceny formalnej wniosku 
 • Wzory kart oceny merytoryczno – technicznej
 • Wzór Pre – umowy
 •  Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 • Projekt Analizy Ekonomiczno – Finansowej
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Kryteria wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013
 • Formularz harmonogram E7 – Excel
 • Instrukcja do E7 – harmonogram
 • Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
Linki:

DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę