Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324207

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

piątek, 16 stycznia 2009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013

OGŁASZA w dniach 19.01.2009 – 27.02.2009

Konkurs zamknięty nr 1.1.2 na nabór wniosków o dofinansowanie ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach
Osi Priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości
Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania:    85 348 580 PLN

Do udziału w konkursie zaprasza się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające łącznie następujące warunki:
  • Definiowane według załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniającego Rozp. WE Nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres  w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z dnia 28.02.2004) oraz art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 z 2004 roku, poz. 1807),
  • Działające na rynku dłużej niż 6 miesięcy,
  • Podejmujące inwestycje na terenie województwa Świętokrzyskiego,
  • W przypadku projektów znajdujących się na liście rankingowej w ramach rozstrzygnięć Konkursu zamkniętego nr 1.1.1 (prowadzonego naborem w dniach 01.05.2008- 16.06.2008), możliwym jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1.1.2 wyłącznie przez Beneficjenta, którego łączne dofinansowanie projektów nie przekracza maksymalnych pułapów dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przewidzianych Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych.
  • Nie wykluczone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzeniem MRR z dnia 16 grudnia 2008 roku ( Dz. U. Nr 224, poz. 1483) zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami;
  • Uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Szczegółowe zasady składania wniosków zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.1.2., dostępnym na stronie www.rpo-swietokrzyski.pl wraz z wymaganymi załącznikami.

Przykładowe rodzaje projektów do wsparcia:
  • Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych, zakupem wyników prac B+R i/lub praw własności przemysłowej, wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych;
  • Dofinansowanie organizacji lub udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą, jako uzupełnienie projektu inwestycyjnego;
  • Dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, służących poprawie wskaźników i norm.
Projekt musi wiązać się z: rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego.
Wsparcia nie otrzymają firmy, którym minęły  okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami.

Poziom minimalnego dofinansowania projektów wynosi 10 000,00 zł.
Poziom maksymalnego dofinansowania wynosi:
- w przypadku mikroprzedsiębiorstw –1,5 mln PLN i nie więcej niż 60% *
- w przypadku małych przedsiębiorstw – 2,4 mln PLN i nie więcej niż 50%*
- w przypadku średnich przedsiębiorstw – 3 999 999 PLN i nie więcej niż 50%*
Wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być mniejsza niż 20 tys. zł oraz większa niż 8 mln zł.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.30, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską
w bud. C2, III piętro, pok. 348
Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
UWAGA: Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu 1.1.2

Szczegóły informacji:
Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych- tel. /041/342-16-14; /041/342-12-87; /041/342-18-99; /041/342-14-41
Punkt informacyjny RPOWŚ – tel. /041/ 342-16-17; /041/ 342–18-37 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego)


*Wskazane poziomy dofinansowania odnoszą się do tzw. wydatków kwalifikowalnych
Ogłoszenie współfinansowane ze środków EFRR oraz budżetu państwa

DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE - DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę