Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327969

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

czwartek, 12 lutego 2009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:

Osi Priorytetowej 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
Działanie 5.1  Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 12.02.2009 r. do 20.03.2009 r. ,
w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00
Do składania projektów w ramach działania 5.1 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • samorząd województwa, samorządy powiatowe i gminne oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub Ministra Skarbu Państwa, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, w których udziały podmiotu publicznego przekraczają  25%;
 • uzdrowiska oraz zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, które działają na obszarze uzdrowiska utworzone w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego* ;
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie należące do sektora MŚP;
 • organy założycielskie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej nie należących do sektora MŚP;
* wnioski poddane będą ocenie po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie  udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działaniu 5.1 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi dla Działania 5.1 - 78 063 735,45 PLN tj. 17 806 509 Euro
kurs Euro = 4,3840 zł  z dnia 29 stycznia 2009 r.
  *wielkość środków w PLN może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości kursu Euro.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Działania 5.1 wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu została określona w punkcie 28 „Minimalna/Maksymalna wartość projektu” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Jest to jedyny konkurs przewidziany na inwestycje z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia w ramach Działania 5.1 RPOWŚ na lata 2007-2013.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi w terminie nie krótszym niż 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków, natomiast zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.

Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:

Departament Funduszy Strukturalnych
   Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.rpo-świętokrzyskie.pl. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 16 25, 342 14 98, 342 12 13, 342 11 94 oraz w Punkcie Informacyjnym RPOWŚ pod numerem telefonu: 342 16 17.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokumenty do pobrania:
 • Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2/09 w ramach Działania: 5.1,
 • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 • Instrukcja wypełnienia wniosku  o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 • Lista załączników,
 • Instrukcja wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 • Wzór karty oceny formalnej wniosku,
 • Wzory kart oceny merytoryczno – technicznej,
 • Wzór Pre – umowy,
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
 • Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie opracowania Analizy Ekonomiczno – Finansowej (Studium Wykonalności),
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 • Kryteria wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013,
 • Formularz harmonogram E7 – Excel,
 • Instrukcja do E7 – harmonogram,
 • Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE - DOKUMENTY DO POBRANIA

Regionalny Program Rozwoju i Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2013 roku

Powrót Drukuj stronę