Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324206

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zaktualizowana Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.1 ogłoszonego dla Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu RPOWŚ 2007RSS

środa, 04 marca 2009

Dnia 22 września br. zakończony został I etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.1 ogłoszonego dla Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Przedmiotem oceny było 17 wniosków, o wartości całkowitej 93 181 884,26 zł, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 1 czerwca do 21 lipca 2008 r.
W związku z wykrytymi uchybieniami rachunkowymi poniżej przedkładamy poprawiony tekst Informacji na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.1 ogłoszonego dla Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu RPOWŚ 2007-2013

Wszystkie przedłożone wnioski o dofinansowanie przeszły ocenę formalną w okresie od 8 do 18 sierpnia 2008 roku, która to wskazała na konieczność naniesienia poprawek i/ lub uzupełnień w przedłożonych dokumentach.
W odpowiedzi na powyższe:
  • 11 beneficjentów dokonało modyfikacji dokumentów aplikacyjnych zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPOWŚ i wnioski zostały zaakceptowane i przekazane do I etapu oceny merytoryczno - technicznej;
  • 1 beneficjent złożył wniosek o wycofanie projektu z procedury oceny;
  • 5 wniosków o dofinansowanie zostało odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej, z powodu nie naniesienia poprawek zgodnie z zaleceniami i/ lub wprowadzenia dodatkowych, nieuzasadnionych zmian we wnioskach, co w sposób istotny naruszało postanowienia § 4 punkt 6 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.3.1.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 66 630 500,44 złotych, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 48 642 129,71 złotych, co stanowi 132% środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie nr 2.3.1.

Powrót Drukuj stronę