Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407626

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

piątek, 06 marca 2009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
OGŁASZA w dniach 16.03.2009 – 30.04.2009
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Osi Priorytetowej 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach ogłaszanego konkursu wynosi 35 000 000,00 PLN*
Podmiotami uprawnionymi do wsparcia w ramach konkursu są:
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenia, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego
  • jednostki z terenu województwa i realizujące inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego, uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 60%.

Procedura oceny wniosków o dofinansowanie składać się będzie z:
- oceny formalnej – przeprowadzanej w terminie 45 dni od zakończenia konkursu,
- oceny merytoryczno-technicznej – przeprowadzanej w terminie 45 dni od daty przekazania do oceny.
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ zastrzega jednocześnie możliwość przedłużenia każdego z etapów oceny, w uzasadnionych przypadkach – stosowna informacja w tej sprawie będzie zamieszczana na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl

*10% kwoty stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu nie zakwalifikowania projektów do dofinansowania
W ramach konkursu nr 2.4.1 przewiduje się wsparcie następujących typów projektów:
  • Tworzenie nowych i rozbudowa istniejących terenów inwestycyjnych (będących w posiadaniu powiatów lub gmin), poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom;
  • Przebudowa i remont obiektów, infrastruktury przemysłowej lub powojskowej, łącznie z adaptacją na cele gospodarcze wraz z zagospodarowaniem przyległego toczenia, przyczyniająca się do tworzenia nowych miejsc pracy;
  • Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont i przebudowa istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy, których rozpoczęcie realizacji nie przekracza grudnia 2010 roku.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.00, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską,
Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
bud. C2, III piętro, pok. 348 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Szczegółowe zasady składania wniosków dla Beneficjentów Działania 2.4 zostały zamieszczone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2.
UWAGA: Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).
Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać:
Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych- tel. /041/342-16-14; /041/342-12-87; /041/342-18-99; /041/342-14-41
Punkt informacyjny RPOWŚ – tel. /041/ 342-16-17; /041/ 342–18-17 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego)

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE -DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę