Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327950

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 4.1 i 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

sobota, 09 maja 2009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:

Osi Priorytetowej 4 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Działanie 4.1  Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Działanie 4.2  Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Wyłączeniu podlegają projekty dotyczące energetyki (kategorie interwencji 33,39,40,41,42,43,47) dla których konkurs będzie ogłoszony po przyjęciu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz projekty dot. kategorii  interwencji 44Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 11.05.2009 r. do 22.06.2009 r. ,
w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00
Do składania projektów w ramach Działań 4.1 i 4.2 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenia;
  • związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki administracji rządowej w województwie;
  • organizacje pozarządowe;
  • jednostki organizacyjne lasów państwowych;
  • inne jednostki publiczne;
  • jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jst;
  • spółki komunalne z min.50% udziałem podmiotów publicznych.

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działaniach: 4.1 i 4.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w ramach ogłoszonego naboru wynosi dla Osi priorytetowej 4 :
9 439 870 EURO tj. 41 667 586 PLN*
kurs Euro  4,4140 zł  z dnia  29 kwietnia 2009 r.
*wielkość środków w PLN może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości kursu Euro.Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Działań 4.1 i 4.2 wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.
Maksymalna/Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu została określona w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Jest to ostatni konkurs z wyłączeniem w/w kategorii przewidziany na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi w terminie nie krótszym niż 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków, natomiast zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.

Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:

Departament Funduszy Strukturalnych
Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.rpo-świętokrzyskie.pl . Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 16 25, 342 12 13, 342 14 98, 342 11 94 oraz w Punkcie Informacyjnym RPOWŚ pod numerem telefonu: 342 16 17.

Powrót Drukuj stronę