Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324236

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 03 sierpnia 2009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:

Osi Priorytetowej 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 03.08.2009 r. do 14.09.2009 r. ,
w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00

Do składania projektów w ramach Działania 5.3 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną ;
 • instytucje kultury;
 • organizacje turystyczne działające non-profit;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • PGL Lasy Państwowe;
 • jednostki organizacyjne lasów państwowych;
 • spółki prawa handlowego, w których większość akcji lub udziałów posiadają jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych nie wymienione wyżej(w rozumieniu art.4 Ustawy o finansach publicznych Dz.U.2005r. nr 249, poz.2104 z późn.zm.).

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działaniu 5.3 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi dla Działania 5.3 :
                            8 896 797,15 EURO tj. 40 000 000 PLN*
                        
 kurs Euro  4,4960 zł  z dnia  29 czerwca 2009 r.
 
*wielkość środków w PLN może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości kursu Euro.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Działania 5.3 wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.
Maksymalna/Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu została określona w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Jest to ostatni konkurs przewidziany na inwestycje z zakresu dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu  w ramach Działania 5.3 RPOWŚ na lata 2007-2013.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi w terminie nie krótszym niż 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków, natomiast zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.

Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:

Departament Funduszy Strukturalnych
   Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.rpo-świętokrzyskie.pl . Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 16 25, 342 12 13, 342 14 98, 342 11 94 oraz w Punkcie Informacyjnym RPOWŚ pod numerem telefonu: 342 16 17.
 Wymagane dokumenty do pobrania znajdują się tutaj*

Powrót Drukuj stronę