Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407639

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla Działań 6.1 i 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

czwartek, 01 października 2009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:

Osi Priorytetowej 6 – Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu
Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 01.10.2009 r. do 06.11.2009 r. ,
w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00

Do składania projektów w ramach Osi priorytetowej 6  (w Działaniu 6.1 i 6.2)  uprawnieni są Beneficjenci wymienieni w pkt 18 „Beneficjenci” Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Osi priorytetowej 6 (w Działaniu 6.1 i 6.2)  w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w ramach ogłoszonego naboru wynosi:
             dla Działania 6.1 : 10 963 323 EURO tj. 44 807 101,10 PLN*
            dla Działania 6.2 :   7 314 561 EURO tj. 29 894 610,81 PLN*                        
 kurs Euro  4,0870 zł  z dnia  28 sierpnia 2009 r.
 
*wielkość środków w PLN może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości kursu Euro.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Osi priorytetowej 6  wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia oraz minimalna/maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych zostały określone dla działania 6.2 w punkcie 29 „Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz w pkt. 14 „Przykładowe rodzaje projektów” dla Działania 6.1.

Jest to ostatni konkurs przewidziany na inwestycje w ramach Osi  priorytetowej 6  RPOWŚ na lata 2007-2013.
Ocena Projektów, w których występuje pomoc publiczna, zgodnie z przepisami projektu rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, będzie wstrzymana
do czasu wejścia w życie w/w rozporządzenia.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi w terminie nie krótszym niż 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków, natomiast zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre- umowie.

Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:

Departament Funduszy Strukturalnych
   Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.rpo-świętokrzyskie.pl . Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 16 25, 342 12 13, 342 14 98, 342 11 94 oraz w Punkcie Informacyjnym RPOWŚ pod numerem telefonu: 342 16 17.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 w ramach Działań: 6.1 i 6.2,
 • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, Vi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 • Instrukcja wypełnienia wniosku  o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 • Lista załączników,
 • Instrukcja wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 • Wzór karty oceny formalnej wniosku,
 • Wzory kart oceny merytoryczno – technicznej,
 • Wzór Pre – umowy,
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
 • Projekt Analizy Ekonomiczno – Finansowej,
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 • Kryteria wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013,
 • Formularz harmonogram E7 – Excel,
 • Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w  ramach Regionalnego    Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
Linki:
- Regionalny  Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
- Linia demarkacyjna
- Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE - DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę