Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404567

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 02 listopada 2009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
OGŁASZA w dniach 02.11.2009 –  07.12.2009
Konkurs zamknięty nr 1.4.1 na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach
Osi Priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości
Działania 1.4.  Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu.
Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 50 000 000,00  PLN*
Maksymalny poziom dofinansowania wyznaczony został na poziomie do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Do udziału w konkursie zaprasza się podmioty gospodarcze, spełniające łącznie następujące warunki:
  • instytucje otoczenia biznesu z województwa świętokrzyskiego (instytucje promocji przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnegoi lokalnego, samorząd gospodarczy, izby gospodarcze oraz wszelkie inne instytucje o charakterze doradczym z wyłączeniem instytucji koncentrujących swą działalność na finansowym wsparciu biznesu), które nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, podmioty działające i utworzone w oparciu o umowę/porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jednostki sektora finansów publicznych (w rozumieniu art. 4 ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
  • działające i podejmujące inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
  • obejmujące wsparciem przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie z terenu Województwa Świętokrzyskiego,
  • uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
* Z czego 10%  (czyli 5 000 000,00 PLN) rezerwuje się na poczet rozstrzygniętych protestów od decyzji  IZ RPOWŚ dotyczących odrzucenia wniosku o dofinansowanie.
Przykładowe rodzaje projektów do wsparcia:
-   projekty inwestycyjne związane z budową, przebudową, remontem i modernizacją infrastruktury instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym w tym: zakupu wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług, dostosowania pomieszczeń w celu poprawy świadczenia istniejących lub nowych usług dla przedsiębiorców, zakupu środków trwałych oraz praw materialnych i niematerialnych umożliwiających wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców, zakupu środków trwałych oraz praw materialnych  i niematerialnych, umożliwiających wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców.
-   projekty inwestycyjne związane z powstaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym przedsiębiorczości akademickiej), centrów innowacyjności.
Zakres inwestycji w projektach realizowanych w ramach Działania 1.4 RPOWŚ nie może w jakimkolwiek zakresie dotyczyć wsparcia na pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym i poręczeniowym.
W przypadku wsparcia parków technologicznych maksymalna wartość projektu wynosi 40 000 000,00 PLN.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.00, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską,
w bud. C 2, III piętro, pok. 348
Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 1.4 zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.4.1.
UWAGA: Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od daty wpływu wniosku w ramach konkursu 1.4.1, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl)
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).
Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl.

Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych – tel. /041/ 342-15-76, 342 -16- 14, 342- 18 99, 342 -14 -41
Punkt informacyjny RPOWŚ – tel. /041/ 342-16-17; /041/ 342–18-37 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego).

DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE - DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę