Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328426

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

piątek, 15 stycznia 2010

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
OGŁASZA w dniach 18.01.2010 – 19.02.2010
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego
nr 2.1.1 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach
Osi Priorytetowej 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój
Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 61 297 000,00 PLN

Do udziału w konkursie nr 2.1.1. zaprasza się:
 • instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R;
 • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne działające w ich imieniu;
 • związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • uczelnie wyższe;
 • specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą;
 • jednostki naukowo-badawcze, specjalistyczne ośrodki zdrowia,
spełniające łącznie następujące warunki:
 • podejmujące inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego; 
 • nie podlegające wykluczeniu Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami;
 • Uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

 1. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów nie objętych pomocą publiczną.
 2. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 dla projektów nie objętych pomocą publiczną rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r. 
 3. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalna wysokość dotacji będzie wynosić 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu - zgodnie z zapisami zawartymi w stosownym rozporządzeniu  Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
 4. W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po złożeniu przez beneficjenta pomocy wniosku i uzyskaniu przez beneficjenta pomocy od podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, że projekt spełnia warunki uzyskania pomocy i kwalifikuje się do objęcia pomocą.
 5. Nabywany w ramach projektu sprzęt musi być nowy.
 6. Maksymalna wartość projektu, dotyczącego infrastruktury B+R wynosi 3 999 999 PLN.
 7. Maksymalna wartość projektu, dotyczącego zakupu środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia prac B+R wynosi 399 999 PLN. 
 8. Minimalna wartość dotacji to 50 000 PLN.

Przykładowe rodzaje projektów do wsparcia:
 • Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów, realizowane przez jednostki naukowe;
 • Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. 
 • Budowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktycznych i badawczych uczelni wyższych oraz przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów specjalistycznych placówek ochrony zdrowia, w tym wsparcie wdrażania nowych, innowacyjnych metod leczenia i rehabilitacji w wysoko specjalistycznych ośrodkach zdrowia.

Wsparcia nie otrzymają podmioty, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami.

Wnioski wraz z wymaganą na I etapie konkursu dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.00, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską

Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
bud. C2, III piętro, pok. 348 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Szczegółowe zasady składania wniosków zostały zamieszczone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.1., dostępnym na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl wraz z wymaganymi załącznikami.

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 2.1.1, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl )

UWAGA: Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl  

Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych- tel. /041/342-16-14; /041/342-12-87; /041/342-18-99; /041/342-14-41; /041/342-12-30; /041/342-13-45 lub Punkt informacyjny RPOWŚ – tel. /041/ 342-16-37; /041/ 342–18-37 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego)

DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE - DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Powrót Drukuj stronę