Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331284

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

wtorek, 04 maja 2010

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
OGŁASZA w dniach 04.05.2010 – 14.06.2010
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego
nr 2.2.1
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach
Osi Priorytetowej 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działania 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 20 000 000,00 PLN*

Do udziału w konkursie nr 2.2.1. zaprasza się:
•    Samorząd Województwa;
•     samorządy lokalne – powiatowe i gminne lub jednostki organizacyjne działające w ich imieniu;
•    związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
•    szkoły wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze;
•    publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest samorząd terytorialny (województwo, powiat, gmina);
•    działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki sektora finansów publicznych (w rozumieniu art. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240));
•    instytucje użyteczności publicznej;
•    organizacje pozarządowe nie działające dla osiągnięcia zysku (w tym: stowarzyszenia, fundacje);
•    jednostki wybrane w drodze przetargu dostarczające usług użyteczności publicznej na zlecenie władz jednostek samorządu terytorialnego;
•    Policja, Straż Pożarna, Lasy Państwowe oraz
•    Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
spełniające łącznie następujące minimalne warunki:
•    podejmujące inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego;
•    obejmujące wsparciem jednostki uprawnione do złożenia wniosku w ramach Działania 2.2 oraz mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego;
•    nie podlegające wykluczeniu z dofinansowania 
•    uprawnione do wsparcia w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

*10% kwoty stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu nie zakwalifikowania projektów do dofinansowania

1.    Maksymalna wysokość dotacji wynosi:
- 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, lub
- 50% w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.
2.    Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007r., a w przypadku pomocy publicznej po dniu pisemnego potwierdzenia przez IZ RPOWŚ, że projekt potencjalnie kwalifikuje się do objęcia pomocą.

Przykładowe rodzaje projektów do wsparcia:
•    Budowa i wdrażanie systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom (np. monitoring, sterowanie sygnalizacją, telemedycyna),
•    Budowa i rozbudowa regionalnych i lokalnych bezpiecznych sieci szerokopasmowych,
•    Budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami lokalnymi i regionalnymi (np. szerokopasmowy Internet, VOIP, wideokonferencje itp.),
•    Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych i jednostek im podległych do wykorzystania technik informatycznych (w tym: systemy elektronicznego obiegu dokumentów, GIS, portali internetowych itp.), archiwizacji dokumentów, oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
•    Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu oraz innej infrastruktury upowszechniającej dostęp do e-usług (np. hotspoty).
•    Systemy monitorowania, sterowania i sygnalizacji.
Wnioski wraz z wymaganą na I etapie konkursu dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.00, osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską na adres:

Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
bud. C2, III piętro, pok. 348 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Szczegółowe zasady składania wniosków zostały zamieszczone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1., dostępnym na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl wraz
z wymaganymi załącznikami.
Rozstrzygnięcie I etapu konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 2.2.1, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.p)

UWAGA: Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu lub skierowane do innej instytucji nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/stempla pocztowego).
Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl 
KONTAKT:
Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych- tel. /041/342-16-14; /041/342-12-87; /041/342-18-99; /041/342-14-41; /041/342-12-30; /041/342-13-45 lub
Punkt informacyjny RPOWŚ 2007-2013 – tel. /041/ 342-16-17; /041/ 342–18-37 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego)

DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE

Powrót Drukuj stronę