Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331279

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

środa, 26 maja 2010

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007-2013
OGŁASZA w dniach 01.06.2010 – 02.07.2010
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego
nr 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach
Osi Priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości
Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 50 000 000 PLN *

Do udziału w konkursie nr 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw zaprasza się wyłącznie mikro przedsiębiorstwa, spełniające łącznie następujące warunki:

    Definiowane według załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (WE) oraz art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 z 2004 roku, poz. 1807 z późn. zm.)
    Działające na rynku dłużej niż 6 miesięcy;
    Podejmujące inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego;
    Nie podlegające wykluczeniu zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z późn. zm.) oraz linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi programami;
    Uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007– 2013.

*10% kwoty stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu nie zakwalifikowania projektów do dofinansowania


  1. Poziom minimalnego dofinansowania projektów wynosi 10 000,00 PLN.
  2. Poziom maksymalnego dofinansowania dla mikro przedsiębiorstw (nie pojedynczych projektów) wynosi  1 500 000 00 PLN i nie więcej niż  60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w ramach całego Działania 1.1 RPOWŚ na lata 2007-2013.
  3. Poziom wydatków kwalifikowalnych o których mowa w §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z późń. zm.):
nie  może być mniejszy niż 20 000,00 PLN.
nie może być większy niż 8 000 000,00 PLN.

Przykładowe rodzaje projektów do wsparcia:
•    Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych, zakupem wyników prac B+R i/lub praw własności przemysłowej, wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych;
•    Dofinansowanie organizacji lub udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą, jako uzupełnienie projektu inwestycyjnego;
•    Dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, służących poprawie wskaźnikówi norm.

Projekt musi wiązać się z: rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego.

Wsparcia nie otrzymają firmy, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożeniai zgodności z unijnymi dyrektywami.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30 - 15.00, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską

Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
bud. C2, III piętro, pok. 348 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Szczegółowe zasady składania wniosków zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw, dostępnym na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl wraz z wymaganymi załącznikami.
Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego 1.1.4 dla mikro przedsiębiorstw, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl )

UWAGA: Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/stempla pocztowego).
Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl  

KONTAKT
Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych- tel. /041/342-16-14; /041/342-12-87; /041/342-18-99; /041/342-14-41; /041/342-12-30; /041/342-13-45 lub
Punkt informacyjny RPOWŚ – tel. /041/ 342-16-17; /041/ 342–18-37 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego)


DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE

Powrót Drukuj stronę