Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404444

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 28 czerwca 2010

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
OGŁASZA w dniach 28.06.2010 – 30.09.2010
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.3.1
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach
Osi Priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości
Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych

Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 116 000 000,00 PLN*

Do udziału w konkursie nr 1.3.1. zaprasza się:
Osoby prawne, które:
a)    nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe związane ze wsparciem i promocją przedsiębiorczości;
b)    uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz, przeznaczony wyłącznie na udzielanie mikro, małym i/lub średnim przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego pożyczek, poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek;
c)    będą udzielać pożyczek/poręczeń zgodnie z warunkami określonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego w Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009r.
w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 874 z późn. zm.).

1)    W przypadku wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez beneficjenta wartość dotacji nie może przekroczyć 500 000 PLN;
2)    Poziom maksymalnego dofinansowania dla funduszu pożyczkowego/poręczeniowego stanowi nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. W celu pokrycia pozostałej części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, Beneficjent wnosi do Funduszu pożyczkowego/poręczeniowego wkład własny, w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

*z czego 10% (11 600 000,00 PLN) rezerwuje się na poczet rozstrzygniętych protestów od decyzji IZ RPOWŚ dotyczących odrzucenia wniosku o dofinansowanie

Przykładowe rodzaje projektów do wsparcia:
  • Dofinansowanie utworzenia nowych lub rozbudowy istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, świadczących pomoc firmom, mającym siedzibę w województwie świętokrzyskim.
  • Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych, świadczących pomoc firmom, mającym siedzibę w województwie świętokrzyskim.
  • Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych, świadczących pomoc firmom, mającym siedzibę w województwie świętokrzyski

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.00, osobiście, przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską


Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
bud. C2, III piętro, pok. 348 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Szczegółowe zasady składania wniosków zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.3.1., dostępnym na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl wraz z wymaganymi załącznikami.
UWAGA: Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego 1.3.1, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.rpo-swietokrzyskie.pl )

UWAGA: Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej
Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych- tel. /041/342-16-14; /041/342-12-87; /041/342-18-99; /041/342-14-41; /041/342-12-30; /041/342-13-45 lub
Punkt informacyjny RPOWŚ – tel. /041/ 342-16-17; /041/ 342–18-37 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego)

DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


Powrót Drukuj stronę