Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324161

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

środa, 11 maja 2011

Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu
Oś Priorytetowa I Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 23.05.2011 do 27.06.2011

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu 1.4.3, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl).
Miejsce publikacji wyników oceny wniosków: strona internetowa www.rpo-swietokrzyskie.pl

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
pokój 313,piętro III,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63,
(od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00)
tel. (041) 365 81 40, 365 81 42, 365 81 43, 365 81 44,

365 81 45,
365 81 48, 365 81 57, 365 81 58, 365 81 46, 365 81 47.

Sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Podmioty gospodarcze, spełniające łącznie następujące warunki:
-instytucje otoczenia biznesu z województwa świętokrzyskiego (instytucje promocji przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, samorząd gospodarczy, izby gospodarcze oraz wszelkie inne instytucje o charakterze doradczym z wyłączeniem instytucji koncentrujących swą działalność na finansowym wsparciu biznesu), które nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, podmioty działające i utworzone w oparciu o umowę/porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, jednostki sektora finansów publicznych (w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
-działające i podejmujące inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
-obejmujące wsparciem przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie z terenu Województwa Świętokrzyskiego,
-uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

-projekty inwestycyjne związane z budową, przebudową, remontem i modernizacją infrastruktury instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym w tym: zakupu wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług, dostosowania pomieszczeń w celu poprawy świadczenia istniejących lub nowych usług dla przedsiębiorców, zakupu środków trwałych oraz praw materialnych i niematerialnych umożliwiających wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców,
-projekty inwestycyjne związane z powstaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym przedsiębiorczości akademickiej), centrów innowacyjności.

Kryteria wyboru projektów:

Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 1.4 zostały zamieszczone w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 1.4.3 ogłaszanego w ramach Osi priorytetowej I Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki)

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania wyznaczony został na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 1.4.3 wynosi ogółem 10 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki

Wzór umowy o dofinansowanie:

Inne ważne informacje

Środku odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy znajdują się w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 1.4.3 ogłaszanegow ramach Osi priorytetowej I Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki).

Ważne informacje:

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).
W przypadku wsparcia parków technologicznych maksymalna wartość projektu wynosi 40.000.000,00 PLN.
Linki

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Powrót Drukuj stronę