Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327968

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury środowiska i energetycznej oraz Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 06 czerwca 2011

Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury środowiska i energetycznej
Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Oś Priorytetowa IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Informacja o naborze
Termin składania wniosków:
Od 06.06.2011 do 08.07.2011
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Rozstrzygnięcie I etapu konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków, natomiast zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.
Miejsce publikacji wyników oceny wniosków: strona internetowa
www.rpo-swietokrzyskie.pl
Miejsce składania wniosków:
Sekretariat Naboru Projektów Infrastrukturalnych
pokój 202,piętro II,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63, (w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie  do godziny 15.00)
tel. (041) 365 81 12, 365 81 11, 365 81 13, 365 81 14
Sposób składania wniosków:
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą);
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
Jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, związki i porozumienia jst; jednostki administracji rządowej w województwie; organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne lasów państwowych; inne jednostki publiczne, jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa energetyczne i spółki komunalne z min.50% udziałem podmiotów publicznych;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działaniach 4.1 i 4.2 w pkt. 14 ,,Przykładowe rodzaje projektów’’ Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dot. kategorii interwencji 43 – Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (Kogeneracja), zarządzanie energią;
Kryteria wyboru projektów:
Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 4.1 i 4.2 zostały zamieszczone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/11 ogłaszanego w ramach Działania 4.1 i 4.2  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki);
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania wyznaczony został na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Nie dotyczy
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach dwuetapowego  konkursu zamkniętego nr 1/11 wynosi ogółem   8 971 242 euro tj. 35 340 414 PLN.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce:  Nabory wniosków/Wyniki
Wzór umowy o dofinansowanie:
Inne ważne informacje
Środku odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy znajdują się w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/11 ogłaszanego w ramach Osi priorytetowej IV Działania 4.1 I 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki).
Ważne informacje:
Maksymalna/minimalna wartość kosztów kwalfikowalnych projektu zgodna ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Linki
www.rpo-swietokrzyskie.pl

Powrót Drukuj stronę