Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407609

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zamknięcie z dniem 30 czerwca 2011 roku wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1. w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ 2007-2013RSS

środa, 22 czerwca 2011

Z uwagi na fakt, iż łączna wartość dofinansowania złożonych i zaakceptowanych formalnie wniosków o dofinansowanie w ramach wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1 Osi Priorytetowej I Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw przekroczyła obecnie 140% środków przewidzianych na konkurs, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Uchwałą nr 399/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku podjął decyzję o zamknięciu konkursu.
Wnioski można składać do dnia 30 czerwca 2011 roku do godz. 15.00
(Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych, pokój 313, piętro III, ul. Sienkiewicza 63).

W przypadku przesyłek pocztowych/kurierskich, decyduje data nadania przesyłki (stempla pocztowego).
Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Powrót Drukuj stronę