Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331286

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 19 września 2011

Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 03.10.2011 do 04.11.2011

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków  w ramach konkursu 2.4.5, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/ Członka Zarządu (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl), natomiast zakończenie II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.
Miejsce publikacji wyników oceny wniosków: strona internetowa www.rpo-swietokrzyskie.pl

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
pokój 313,piętro III,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63,
(od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00)
tel. (41)365 81 40, (41)365 81 42, (41)365 81 43, (41)365 81 44, (41)365 81 45,
(41)365 81 48, (41)365 81 57, (41)365 81 58, (41)365 81 46, (41)365 81 47, (41)365 81 31

Sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:
-jednostki samorządu terytorialnego,

-stowarzyszenia, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego,

-jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na następujące, przykładowe rodzaje projektów:
-Tworzenie nowych i rozbudowa istniejących terenów inwestycyjnych (będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego), poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom;
-Przebudowa i remont obiektów, infrastruktury przemysłowej lub powojskowej, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniająca się do tworzenia nowych miejsc pracy;
-Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont i przebudowa istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Kryteria wyboru projektów:

Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 2.4 zostały zamieszczone w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.5 ogłaszanego w ramach Osi priorytetowej 2 Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki).

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych, wynosi 60%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.5 wynosi ogółem 15 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

dokumenty dostępne są na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki

Wzór umowy o dofinansowanie:

Inne ważne informacje

Środku odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy znajdują się w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.5 ogłaszanego w ramach Osi priorytetowej 2 Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki).

Ważne informacje:

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).
Linki

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Powrót Drukuj stronę