Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324179

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 19 września 2011

Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw
Oś Priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Od 03.10.2011 do 18.11.2011

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu 1.1.5, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa/Członka Zarządu Województwa  (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl).
Miejsce publikacji wyników oceny wniosków: strona internetowa www.rpo-swietokrzyskie.pl

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Naboru Projektów Gospodarczych,
pokój 313, piętro III,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63,
(od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00)
tel. (41)365 81 40, (41)365 81 42, (41)365 81 43, (41)365 81 44, (41)365 81 45,
(41)365 81 48, (41)365 81 57, (41)365 81 58, (41)365 81 46, (41)365 81 47, (41)365 81 31

Sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Mikroprzedsiębiorstwa raz małe przedsiębiorstwa definiowane według załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (WE) oraz art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 z 2004 roku, poz. 1807 z późn. zm.), spełniające łącznie następujące warunki:
-działające na rynku dłużej niż 6 miesięcy (decyduje data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub data wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS lub w przypadku spółek cywilnych decyduje data wynikająca z REGON, NIP);
-podejmujące inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego;
-nie podlegające wykluczeniu Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599) oraz linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami;
-uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
W przypadku projektów znajdujących się na liście rankingowej w ramach rozstrzygnięć Konkursów zamkniętych nr 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4, możliwym jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw, wyłącznie przez Beneficjenta, którego łączne dofinansowanie projektów nie przekracza maksymalnych pułapów dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przewidzianych Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych;
Wsparcia nie otrzymają podmioty, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami.
Ze wsparcia wyłączone są osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS.
Ze wsparcia wykluczone są podmioty widniejące w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów
.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

-Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych, zakupem wyników prac B+R i/lub praw własności przemysłowej, wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych;
-Dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, służących poprawie wskaźników i norm.
Projekt musi wiązać się z: rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego.
Wsparcia nie otrzymają firmy, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami.
Z dofinansowania wyłączone są prace przygotowawcze oraz usługi doradcze związane z przygotowaniem i realizacją nowej inwestycji (w tym koszty związane z dokumentacją techniczną i projektową) jak również wydatki związane z udziałem w imprezach targowo - wystawienniczych oraz misjach gospodarczych.
W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność
w sektorze transportu (widoczny wpis kodu PKD związanego z transportem w dokumencie rejestrowym) nie jest możliwym uznanie za wydatek kwalifikowany zakup środka transportu i urządzeń transportowych. W innych przypadkach kwalifikowane mogą być jedynie środki transportu objęte katalogiem Podręcznika Kwalifikowalności.

Kryteria wyboru projektów:

Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 1.1 zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw ogłaszanego w ramach Osi priorytetowej 1 Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki).

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalna intensywność pomocy udzielona w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw, liczona w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych na nową inwestycję wynosi :
-dla mikroprzedsiębiorców –  do 60%,
-dla małych przedsiębiorstw – do 50%;
UWAGA:
W przypadku mikroprzedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.
Prace inwestycyjne związane z realizacją nowej inwestycji mogą rozpocząć się po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom maksymalnego wsparcia, udzielanego w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 1 500 000,00 zł. Przy czym należy wziąć pod uwagę, iż w ramach całego Działania 1.1 RPOWŚ na lata 2007-2013 poziom maksymalnego wsparcia, udzielanego dla mikroprzedsiębiorców wynosi maksymalnie 1 500 000,00 zł, dla małych przedsiębiorstw wynosi maksymalnie 2 400 000,00 zł;
Poziom wydatków kwalifikowalnych nie może być większy niż 8 000 000,00 zł

Minimalna kwota dofinansowania projektu: Minimalna wartość dotacji to 10 000 zł.
Poziom wydatków kwalifikowalnych nie może być mniejszy niż 20 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi ogółem 58 500 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

dokumenty dostępne są na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki

Wzór umowy o dofinansowanie:

Inne ważne informacje

Środku odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy znajdują się w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw ogłaszanego  w ramach Osi priorytetowej 1 Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: Nabory wniosków/Wyniki).

Ważne informacje:

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).
Wyniki oceny wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl

Linki

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Powrót Drukuj stronę