Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331204

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020

Aktualności

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020

wtorek, 22 listopada 2011

Minister Rozwoju Regionalnego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK). Prezentowany dokument stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem nowego systemu zarządzania rozwojem kraju
, którego podstawy zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z poźn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”.

W nowym systemie do podstawowych dokumentów strategicznych, w oparciu o które prowadzona jest polityka rozwoju, należą: długookresowa strategia rozwoju kraju (DSRK), określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, średniookresowa strategia rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) – najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku oraz 9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych. Powyższe strategie łączy wspólna hierarchia celów i kierunków interwencji.
ŚSRK odnosząc się do kluczowych decyzji zawartych w DSRK wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych 10 lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe. Ponadto, strategia przedstawia scenariusz rozwojowy wynikający m.in. z diagnozy barier i zagrożeń oraz analizy istniejących potencjałów, jak też możliwości sfinansowania zaprojektowanych działań rozwojowych.
Projekt dokumentu wraz z formularzem składania uwag został zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl).

Uwagi do Strategii można składać w wersji pisemnej na adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: konsultacje_ssrk@mrr.gov.pl  w terminie do 18 grudnia 2011 r. Zgłaszając uwagi prosimy skorzystać z Formularza uwag.


Zamieszczamy również Raport końcowy "Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Kraju 2020" (1,97 MB) Plik w formacie PDF

Pobierz pliki:
Projekt: Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2,3 MB) Plik w formacie PDF

Zał. 1: diagnoza (347 KB) Plik w formacie PDF

Formularz uwag (15  KB) Plik w formacie RTF

Informacja dostępna na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Powrót Drukuj stronę