Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331268

1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 
1.Numer i nazwa działania
Działanie 1.1. 
Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
2. Cel i uzasadnienie działania
Celem Działania jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie przedsięwzięć poprawiających ich poziom technologiczny lub organizacyjny, związanych z rozbudową przedsiębiorstwa, zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ułatwienie przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi oraz umożliwienie prezentacji swojej oferty eksportowej na targach i wystawach oraz związanych z nimi gospodarczych misjach zagranicznych, wsparcie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, a szczególności dostosowywania się przedsiębiorstw do wymagań (BAT), wsparcie tworzenia i wyposażania nowych miejsc pracy związanych z wytwarzaniem nowych produktów/usług lub wdrożeniem nowej technologii.
Wsparcie w ramach Działania będzie kierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych i będzie mieć charakter dotacji, będącej refundacją części wydatków kwalifikowanych, poniesionych w ramach realizacji projektu.
W ramach Działania będą wspierane jedynie te projekty, które mają charakter innowacyjny lub w znaczący sposób wpłyną na wzrost zatrudnienia. Realizowane projekty muszą skutkować podniesieniem konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali rynku lokalnego bądź regionalnego.
3. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 3 Oś priorytetowa Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
- Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1. – Inicjowanie działalności innowacyjnej, Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne, Działanie 4.4. – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Oś priorytetowa 5. – Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1. – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Oś priorytetowa 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 – Paszport do eksportu, Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1. – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (projekt) – Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.1. - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, Działanie 4.2. - Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami, Działanie 4.3. - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), Działanie 4.4. - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, Działanie 4.5. - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza, Działanie 4.6. - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,  Działanie 2.2 – Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1  – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
4. Przykładowe rodzaje projektów
- Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych, zakupem wyników prac B+R i/lub praw własności przemysłowej, wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych. Projekt musi wiązać się z: rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego produktu, usługi lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego. W ramach projektu inwestycyjnego, przewiduje się również dofinansowanie kosztów utworzenia i wyposażenia nowych stanowisk pracy (włącznie z częściowym pokryciem kosztów wynagrodzenia pracowników wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy), bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją; Ponadto,  jako uzupełnienie projektu inwestycyjnego, istnieje możliwość dofinansowania organizacji lub udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą;
- Dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, służących poprawie wskaźników i norm. Wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń. Wsparcia nie otrzymają firmy, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami;
Wsparcie w ramach niniejszego działania uzyskają wyłącznie przedsiębiorstwa działające powyżej 6 miesięcy.
Z dofinansowania w ramach niniejszego działania wyłączone są projekty mikro i małych przedsiębiorstw, działających nie dłużej niż rok, dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną i ewentualnego wytworzenia produktów niezbędnych do świadczenia tych usług. Projekty takie przewidziano do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Ze wsparcia w ramach tego działania wyłączone są przedsięwzięcia związane z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu WE.
Na obszarach, objętych interwencją PROW, w RPOWŚ 2007-2013 przewidziano wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw:
- w zakresie działalności wykraczającym poza zakres PKD w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
- dla projektów (w zakresie zgodnym z PKD, określonym w ww. rozporządzeniu)  tworzących miejsca pracy (komplementarnie do PROW) o wartości dotacji powyżej 300 tys. PLN;
- dla beneficjentów, którzy wykorzystali maksymalną wysokość  wsparcia w ramach PROW;
- dla projektów nie tworzących miejsc pracy.
Ze wsparcia wyłączone są osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS.
W celu uniknięcia podwójnego finansowania, wsparcie inwestycyjne w ramach PROW i RPOWŚ 2007-2013 nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warunek ten stosuje się w przypadku projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013.
5. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 1.1. wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz Szczegółowych wytycznych IZ dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ, w tym m.in.:
- wydatki związane z nabyciem, lub wytworzeniem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości (dopuszcza się możliwość kwalifikowania wydatków związanych z nabyciem używanych środków trwałych, wyłącznie gdy beneficjentem projektu jest mikroprzedsiębiorstwo),
- koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych,
- koszty zakupu nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji,
- koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
- koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
- koszty organizacji lub udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami zagranicą,
- koszty osobowe w przypadku stworzenia nowego stanowiska pracy (do 25 000 PLN rocznie na jedno stanowisko) dotyczące nowych pracowników zatrudnionych przez beneficjenta bezpośrednio w wyniku przeprowadzonych w ramach projektu inwestycji, ponoszone przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
6. Typ beneficjentów
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str.22, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8., t. 3, str. 64).
7. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
Jw.
8. Alokacja finansowa na działanie ogółem
187 856 000
9. Wkład ze środków unijnych na działanie
79 838 799
Przewiduje się następujący podział alokacji na projekty poszczególnych typów przedsiębiorstw:
- Mikroprzedsiębiorstwa – 25%,
- Małe przedsiębiorstwa – 35%,
- Średnie przedsiębiorstwa – 40%.
10. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
14 089 200
11. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie
93 927 999
12. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Maksymalna wartość procentowa dotacji w wydatkach kwalifikowanych projektu określono na poziomie 50 % kosztów kwalifikowalnych. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu), istnieje możliwość zwiększenia maksymalnej wartości procentowej dotacji o 20%
13. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)(jeśli dotyczy)
Minimum 50 % kosztów kwalifikowalnych. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu), istnieje możliwość obniżenia wartości procentowej wkładu własnego o 20%.
14. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399)
15. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013  rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r.
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
16. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
-
17. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Minimalna wartość dotacji to 10 000 PLN, a maksymalna:
- dla mikroprzedsiębiorstw – 1 500 000 PLN,
- dla małych przedsiębiorstw – 2 400 000 PLN,
- dla średnich przedsiębiorstw – 3 999 999 PLN.
18. Forma płatności
Dotacja rozwojowa w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu przekazywanej na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW!

czwartek, 10 październik 2013

UWAGA NA OSZUSTÓW!

poniedziałek, 30 kwiecień 2012

Uwaga!! Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców!!

poniedziałek, 12 wrzesień 2011

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

piątek, 29 lipiec 2011

Pliki do pobrania

Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2011 rok Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2013 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2012 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2011 roku Nabór do Działania 1.1 (03.10.2011-18.11.2011) Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 (01.06.2010-02.07.2010) Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 (21.09.2009 - 26.10.2009) Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 (19.01.2009-27.02.2009) Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 (21.12.2009-08.02.2010) - mikroprzedsiębiorstwa Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 (01.12.2009-11.01.2010) - małe przedsiębiorstwa Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok - 20.11.2013r. (367,25 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (247,98 kB) Okresowy plan ewaluacji na 2011 rok (537,99 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 27 sierpnia 2014 roku (1,64 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - aktualizacja luty 2014 r. (1,38 MB) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2016 r. (3,06 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - styczeń 2016r. (2,8 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 kwietnia 2012 (277 kB) Zaktualizowane Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ - przyjęte w dniu 30 października 2008 roku przez Komitet Monitorujący RPOWŚ (1,63 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 7 września 2011 (282,79 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 23 maja 2012 (309,59 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 9 maja 2012 (311,02 kB) Załącznik nr 1 do Okresowego Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2011) (290,66 kB) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 (4,24 MB) Rejest wprowadzonych zmian (380,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 29 kwietnia 2010 roku (2,69 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 9 maja 2012 roku (2,71 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 16 listopada 2011 (268,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 4 maja 2011 (273,2 kB) Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - zaktualizowano 27 stycznia 2011 roku (273,91 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 29 kwietnia 2010 roku (1,17 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 16 czerwca 2010 roku (1,25 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 18 kwietnia 2012 roku (1,27 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 18 kwietnia 2012 roku (2,71 MB) Rejestr wprowadzonych zmian - kwiecień 2012r. (465,42 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 15 lutego 2012 roku (2,7 MB) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (751,03 kB) Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (01.12.2009-11.01.2010) dla małych przedsiębiorstw (82,31 kB) Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw (263,72 kB) 19) Komunikat dotyczący zakupu lokalu przez przedsiębiorców w ramach RPO (161,84 kB) 20) Stanowisko MRR w zakresie prawidłowej interpretacji pojęć nowa inwestycja oraz efekt zachęty (2,35 MB) Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (270,5 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok zatwierdzony w dniu 21 marca 2012 roku (308,37 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok (361,42 kB) Harmonogram zapotrzebowania na płatności wg podpisanych umów w ramach RPOWŚ 2007-2013 (85 kB) Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (304 kB) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu 1.1.4 z Działania 1.1 RPOWŚ 2007-2013 (161,5 kB) Karta oceny merytoryczno-technicznej (404 kB) Karta ponownej oceny merytoryczno-technicznej (179 kB) Lista podpisanych Umów o dofinansowanie 1.1.3 dla mikro (365,98 kB) Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (01.12.2009-11.01.2010) dla małych przedsiębiorstw (301,94 kB) Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw (68,31 kB) Lista projektów dodatkowo wybranych do dofianansowania w ramach Działania 1.1 - 14.02.2013 (177,49 kB) Lista projektów wybranych do dofinansowania - dodatkowy wybór czerwiec 2013r. (348,2 kB) Lista projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw (21.12.2009-08.02.2010) (360,83 kB) Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej dla konkursu 1.1.3 (271,6 kB) Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu dla Działania 1.1.5 (319,02 kB) Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1.5 (4,56 MB) Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1.5 - aktualizacja czerwiec 2013r (320,65 kB) Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1.5 - aktualizacja marzec 2013r (5,39 MB) Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1.5 - aktualizacja sierpień 2012 (207,44 kB) Lista rezerwowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej dla Działania 1.1.5 (2,8 MB) Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw (21.12.2009-08.02.2010) (307,42 kB) Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1.5 - aktualizacja marzec 2013 (2,5 MB) Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1.5 - aktualizacja sierpień 2012 (194,83 kB) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (178,5 kB) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (178,5 kB) Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 6 czerwca 2014r. (628,85 kB) Regulamin do konkursu nr 1.1.4 mikro przedsiebiorstwa (366,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - maj 2014r. (2,8 MB) Uchwała - Plan Komunikacji (06.06.2014r.) (18,48 kB) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dla Konkursu 1.1.4 w ramach Działania 1.1 (2,64 MB) Wzór Biznes Planu (316 kB) Wzór etykiety na segregator (43,5 kB) Wzór kart informacyjnych (104 kB) Wzór umowy o dofinansowanie (281 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja 4 luty 2015 (273 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja kwiecień 2014r. (278,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 maja 2011 (280,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 29 kwietnia 2010 (280,5 kB) Wzór uproszczonego Bilansu oraz Rachunek zysków dla pozostałych podmiotów (60,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 30 marca 2011 (271,71 kB) Załącznik 1 do Planu Komunikacji (06.06.2014r.) (131,15 kB) Załącznik do Uchwały 2180/13 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 RPOWŚ 30 września 2013r. (2,98 MB) Załącznik do Uchwały 2181/13 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 RPOWŚ 30 września 2013r. (5,76 MB) Załącznik Ia do Wytycznych w zakresie postępowania (151,5 kB)
Powrót Drukuj stronę