Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331262

4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

1. Numer i nazwa działania
4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
2. Cel i uzasadnienie działania
W ramach tego działania wspierane będą indywidualne projekty dot. zaopatrzenia w wodę pitną oraz oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 5000 do 15000 RLM. Ponadto działanie to służy poprawie jakości infrastruktury przeciwpowodziowej, gospodarowania odpadami oraz budowy i modernizacji źródeł i sieci ciepłowniczych. Dofinansowanie znajdą tu również duże projekty służące wykorzystaniu w systemach energetycznych odnawialnych źródeł energii, jak również inwestycje
o ponadlokalnym znaczeniu mające na celu podniesienie jakości układu energetycznego regionu.
3. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 3 Oś priorytetowa Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (projekt) – Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, Działanie 3.2. – Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, Działanie 3.3 – Monitoring środowiska, Priorytet X – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie 10.1 – Wysokosprawne wytwarzanie energii, Działanie 10.2 – Efektywna dystrybucja energii, Działanie 10.4 – Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, Działanie 10.5 – Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych, Działanie 10.6 – Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii, Priorytet XI – Bezpieczeństwo energetyczne, Działanie 11.1 – Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.
4. Przykładowe rodzaje projektów
- Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych w aglomeracjach  od 5000 do 15000 RLM – w ramach indywidualnych projektów,
- Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 5000 do 15000 RLM – w ramach indywidualnych projektów,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz oczyszczalni ścieków deszczowych,
- Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w aglomeracjach 
od 5000 do 15000 RLM – przy założeniu, że maksymalny udział sieci wodociągowej w projekcie nie przekroczy 30% zakresu rzeczowego inwestycji,
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, do wsparcia w ramach RPOWŚ 2007-2013 kwalifikują się tylko aglomeracje uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Na obszarach objętych interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, do wsparcia w ramach RPOWŚ 2007-2013, kwalifikują się następujące projekty z zakresu oczyszczania ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz zaopatrzenia w wodę:
- Projekty powyżej 4 mln PLN wartości dotacji,
- Projekty poniżej 4 mln PLN wartości dotacji – tylko w przypadku, gdy gmina nie może już skorzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 3,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).
- Budowa i modernizacja elementów infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym wałów przeciwpowodziowych, tworzenie i odtwarzanie (w tym zalesianie) polderów zalewowych, regulacja cieków wodnych – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych 4 mln – 40 mln PLN,
- Budowa i modernizacja zbiorników wodnych wielofunkcyjnych o pojemności od 70 tys. m3 do 10 mln m3 i stopni wodnych (zgodnie z Programem małej retencji dla województwa świętokrzyskiego),
- Budowa, rozbudowa i modernizacja regionalnych zakładów gospodarki odpadami, instalacji do segregacji, unieszkodliwiania i odzysku odpadów, (w tym także akcje promocyjne jako element całego projektu) - obsługujące od 100 tys. do 150 tys. mieszkańców.
- Modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych.
- Rekultywacja składowisk odpadów i terenów poprzemysłowych – projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 20 mln PLN.
Projekty, dotyczące gospodarki odpadami kwalifikują się do wsparcia w RPOWŚ 2007-2013, tylko gdy zostały ujęte w Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego.
Na obszarach objętych interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, do wsparcia w ramach RPOWŚ 2007-2013, kwalifikują się następujące projekty z zakresu zbioru, segregacji i wywozu odpadów:
- Projekty powyżej 200 tys. PLN wartości dotacji,
- Projekty poniżej 200 tys. PLN wartości dotacji – tylko w przypadku, gdy gmina nie może już skorzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 150 tys. PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).
- Budowa i modernizacja zintegrowanych systemów ciepłowniczych, wymiana przestarzałych instalacji cieplnych, mająca na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i uzyskanie lepszej efektywności energetycznej – wartość kosztów kwalifikowanych projektu 3 – 20 mln PLN,
- Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu – wartość kosztów kwalifikowanych projektu 3 – 10 mln PLN,
- Projekty dotyczące wytworzenia i wykorzystania w systemach energetycznych i ciepłowniczych odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystania w systemach energetycznych i ciepłowniczych energii odpadowej – wartość kosztów kwalifikowanych projektu 3  – 20 mln PLN, w tym: budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 20 mln PLN, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – 10 mln PLN, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – 4 mln PLN,
Na obszarach objętych interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, do wsparcia w ramach RPOWŚ 2007-2013, kwalifikują się następujące projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii:
- Projekty powyżej 3 mln PLN wartości dotacji,
- Projekty poniżej 3 mln PLN wartości dotacji – tylko w przypadku, gdy gmina nie może już skorzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).
- Budowa i modernizacja systemów dystrybucji sieci elektrycznej – wartość kosztów kwalifikowanych projektu 2  – 20 mln PLN.
5. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 4.1., wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi
w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
w okresie programowania 2007-2013, oraz Szczegółowych wytycznych IZ dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ, w tym m.in.:
- wydatki związane z wytworzeniem lub nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego
za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
- koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia,
- koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
- koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych,
- koszty zakupu usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku,
- koszty działań promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja o wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej,
- inne koszty wynikające bezpośrednio ze specyfiki przedsięwzięcia, w szczególności opłaty wpisowe lub członkowskie.
Za kwalifikowalne uznaje się także koszty związane
z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu oraz zarządzania projektem.
Kosztami niekwalifikowanymi są koszty podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub energetycznej indywidualnych użytkowników oraz koszty związane z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych na potrzeby budynków nie będących budynkami użyteczności publicznej.
6. Typ beneficjentów
jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, związki i porozumienia jst; jednostki administracji rządowej w województwie; organizacje pozarządowe,  jednostki organizacyjne lasów państwowych; inne jednostki publiczne, jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa energetyczne i spółki komunalne z min. 50%  udziałem podmiotów publicznych;
7. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
-
8. Alokacja finansowa na działanie ogółem
76 242 951
9. Wkład ze środków unijnych na działanie
64 806 509
10. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
11 436 442
11. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie
-
12. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie od 50% do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
13. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)(jeśli dotyczy)
Minimalna wysokość wkładu własnego wynosić będzie od 15% do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
14. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy udzielanej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych - projekt
15. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013  rozpoczął się w dniu
1 stycznia 2007 r.
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
16. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
-
17. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
-
18. Forma płatności
Dotacja rozwojowa w formie refundacji bądź zaliczki przekazywanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW!

czwartek, 10 październik 2013

UWAGA NA OSZUSTÓW!

poniedziałek, 30 kwiecień 2012

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

piątek, 29 lipiec 2011

Pliki do pobrania

Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2011 rok Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2013 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2012 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2011 roku Nabór do Działania 4.1 i 4.2 (06.06.2011-08.07.2011) Nabór wniosków w ramach Działań 4.1 i 4.2 (15.02.2010-29.03.2010) Nabór wniosków w ramach Działań 4.1 i 4.2 (11.05.2009-22.06.2009) Nabór wniosków w ramach Działań 4.1 i 4.2 - od 17.07.2008 do 18.08.2008 Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok - 20.11.2013r. (367,25 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (247,98 kB) Okresowy plan ewaluacji na 2011 rok (537,99 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 27 sierpnia 2014 roku (1,64 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - aktualizacja luty 2014 r. (1,38 MB) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2016 r. (3,06 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - styczeń 2016r. (2,8 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 kwietnia 2012 (277 kB) Zaktualizowane Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ - przyjęte w dniu 30 października 2008 roku przez Komitet Monitorujący RPOWŚ (1,63 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 7 września 2011 (282,79 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 23 maja 2012 (309,59 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 9 maja 2012 (311,02 kB) Załącznik nr 1 do Okresowego Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2011) (290,66 kB) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 (4,24 MB) Rejest wprowadzonych zmian (380,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 29 kwietnia 2010 roku (2,69 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 9 maja 2012 roku (2,71 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 16 listopada 2011 (268,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 4 maja 2011 (273,2 kB) Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - zaktualizowano 27 stycznia 2011 roku (273,91 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 29 kwietnia 2010 roku (1,17 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 16 czerwca 2010 roku (1,25 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 18 kwietnia 2012 roku (1,27 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 18 kwietnia 2012 roku (2,71 MB) Rejestr wprowadzonych zmian - kwiecień 2012r. (465,42 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 15 lutego 2012 roku (2,7 MB) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (751,03 kB) Analiza Ekonomiczno - Finasowa w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (661,75 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok zatwierdzony w dniu 21 marca 2012 roku (308,37 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok (361,42 kB) Harmonogram zapotrzebowania na płatności wg podpisanych umów w ramach RPOWŚ 2007-2013 (85 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (951,25 kB) Instrukcja wypełnienia załączników w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (18,78 MB) Karta oceny formalnej w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (262,5 kB) Karta oceny merytoryczno-technicznej-Przesył energii elektrycznej i cieplnej w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (138,5 kB) Karta oceny merytoryczno-technicznej-Termodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (135,5 kB) Karta oceny merytoryczno-technicznej-Wytwarzanie energii cieplnej w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (140,5 kB) Karta oceny merytoryczno-technicznej-Wytwarzanie i przesył energii w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (141,5 kB) Karta ponownej oceny merytoryczno-technicznej-Przesył energii elektrycznej i cieplnej w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (101,5 kB) Karta ponownej oceny merytoryczno-technicznej-Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (152,5 kB) Karta ponownej oceny merytoryczno-technicznej-Wytwarzanie energii cieplnej w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (101,5 kB) Karta ponownej oceny merytoryczno-technicznej-Wytwarzanie i przesył energii w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (102,5 kB) Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 4.1.3 Działania 4.1 RPOWŚ na lata 2007-2013 (106,31 kB) Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu 4.1.4 RPOWŚ 2007-2013 (100,62 kB) Lista wybranych projektów z Działania 4.1 - 24.02.2012 (81,25 kB) Lista załączników w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (130,5 kB) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (152 kB) Oświadczenie o upadłości w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (94 kB) Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 6 czerwca 2014r. (628,85 kB) Regulamin konkursu w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (323,01 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - maj 2014r. (2,8 MB) Uchwała - Plan Komunikacji (06.06.2014r.) (18,48 kB) Wzór Pre-umowy w ramach RPOWŚ 2007-2013 (172 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja 4 luty 2015 (273 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja kwiecień 2014r. (278,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 maja 2011 (280,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 29 kwietnia 2010 (280,5 kB) Wzór Umowy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 (280,5 kB) Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 i 4.2 RPOWŚ 2007-2013 (347,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 30 marca 2011 (271,71 kB) Załącznik 1 do Planu Komunikacji (06.06.2014r.) (131,15 kB) Załącznik 3-Lista wskaźników kluczowych (167,05 kB)
Powrót Drukuj stronę