Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331256

5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

 

 

1. Numer i nazwa działania
5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
2. Cel i uzasadnienie działania
W ramach działania przewidziana jest budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne. Wsparcie skierowane będzie również na inwestycje służące poprawie stanu infrastruktury dydaktycznej i  socjalno-administracyjnej szkół wyższych. Przewidziane są także projekty mające na celu poprawę jakości infrastruktury oraz  zakup wyposażania na potrzeby jednostek kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola).
3. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 3 Oś priorytetowa  – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi;
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (projekt) – Priorytet XI – Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 – Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym,
- Priorytet XIII - Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 13.1. – Infrastruktura szkolnictwa wyższego,
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – Oś priorytetowa I – Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.1 – Infrastruktura uczelni.
4. Przykładowe rodzaje projektów
Infrastruktura kultury:
- adaptacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na cele kulturalne (w tym: konserwacja, renowacja, rewaloryzacja tych obiektów wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia oraz wyposażeniem)
- budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia,
- tworzenie systemów i centrów informacji kulturalnej (w tym: interaktywna sieć informacji internetowej, adaptacja obiektów wraz w wyposażeniem),
- wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne,
- zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne.

Infrastruktura edukacyjna:
- budowa nowych oraz przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych (w tym: biblioteki, laboratoria dydaktyczne, sale do praktycznej nauki zawodu, pracownie komputerowe, obiekty sportowe)  i socjalno-administracyjnych (w tym: bursy, internaty, domy studenckie, stołówki, campusy, obiekty administracyjne) wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia,
- wyposażenie obiektów dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych,
- zagospodarowanie otoczenia obiektów dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych.

Dopuszcza się możliwość finansowania termomodernizacji obiektów infrastruktury kulturalnej oraz edukacyjnej
w wysokości nie wyższej niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Jeżeli projekt dotyczy modernizacji kilku obiektów, termomodernizacja nie może przekroczyć 30% wartości kosztów kwalifikowanych dla każdego zadania w ramach projektu.

W ramach tego działania za sprzęt i wyposażenie uważa się środki trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 2 lata, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

W przypadku jednostek, które, oprócz działalności edukacyjnej, prowadzą również inną działalność, np. z zakresu opieki społecznej, do wsparcia w ramach tego działania kwalifikować się będą wyłącznie projekty dotyczące budowy, modernizacji i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej, bezpośrednio związanej z procesem kształcenia i doskonalenia zawodowego. W ramach działania nie kwalifikują się projekty, związane z doradztwem zawodowym, działalnością opiekuńczo-wychowawczą domów dziecka, specjalnych ośrodków wychowawczych, jednostek pogotowia opiekuńczego, ognisk wychowawczych, żłobków, jak również działalnością poradni psychologiczno-pedagogicznych. Niniejsze projekty, zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności, zakwalifikowane są jako opieka wychowawcza i społeczna i nie są objęte pomocą w ramach RPOWŚ 2007 – 2013.
W ramach niniejszego działania nie ma możliwości łączenia projektów dotyczących infrastruktury edukacyjnej z infrastrukturą kultury.

5. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 5.2., wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków  w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, oraz Szczegółowych wytycznych IZ dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ, w tym m.in.:
- wydatki związane z wytworzeniem lub nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
- koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia,
- koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
- koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych,
- koszty zakupu usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku,
- koszty działań promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja o wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej,
- inne koszty wynikające bezpośrednio ze specyfiki przedsięwzięcia, w szczególności opłaty wpisowe lub członkowskie.
Za kwalifikowalne uznaje się także koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu oraz zarządzania projektem.
6. Typ beneficjentów
Szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; inne organizacje pożytku publicznego; organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne etc); jednostki kształcenia i doskonalenia zawodowego; instytucje kultury.
7. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
-
8. Alokacja finansowa na działanie ogółem
34 155 636
9. Wkład ze środków unijnych na działanie
29 032 291
10. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
5 123 345
11. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie
-
12. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji
13. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)(jeśli dotyczy)
Minimalna wysokość wkładu własnego wynosić będzie 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji
14. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Nie dotyczy
15. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013  rozpoczął się w dniu
1 stycznia 2007 r.
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
16. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Infrastruktura kultury - maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu –20 mln PLN z wyjątkiem projektów dotyczących:
- rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp.,
- projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych, dla których maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 4 mln PLN;
Infrastruktura edukacyjna – maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 20 mln PLN.
17. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
-
18. Forma płatności
Dotacja rozwojowa w formie refundacji bądź zaliczki przekazywanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW!

czwartek, 10 październik 2013

UWAGA NA OSZUSTÓW!

poniedziałek, 30 kwiecień 2012

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

piątek, 29 lipiec 2011

Pliki do pobrania

Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2011 rok Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2013 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2012 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2011 roku Nabór wniosków w ramach Działania 5.2 (12.01.2009 - 12.02.2009) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok - 20.11.2013r. (367,25 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (247,98 kB) Okresowy plan ewaluacji na 2011 rok (537,99 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 27 sierpnia 2014 roku (1,64 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - aktualizacja luty 2014 r. (1,38 MB) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2016 r. (3,06 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - styczeń 2016r. (2,8 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 kwietnia 2012 (277 kB) Zaktualizowane Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ - przyjęte w dniu 30 października 2008 roku przez Komitet Monitorujący RPOWŚ (1,63 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 7 września 2011 (282,79 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 23 maja 2012 (309,59 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 9 maja 2012 (311,02 kB) Załącznik nr 1 do Okresowego Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2011) (290,66 kB) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 (4,24 MB) Rejest wprowadzonych zmian (380,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 29 kwietnia 2010 roku (2,69 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 9 maja 2012 roku (2,71 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 16 listopada 2011 (268,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 4 maja 2011 (273,2 kB) Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - zaktualizowano 27 stycznia 2011 roku (273,91 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 29 kwietnia 2010 roku (1,17 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 16 czerwca 2010 roku (1,25 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 18 kwietnia 2012 roku (1,27 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 18 kwietnia 2012 roku (2,71 MB) Rejestr wprowadzonych zmian - kwiecień 2012r. (465,42 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 15 lutego 2012 roku (2,7 MB) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (751,03 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok zatwierdzony w dniu 21 marca 2012 roku (308,37 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok (361,42 kB) Harmonogram zapotrzebowania na płatności wg podpisanych umów w ramach RPOWŚ 2007-2013 (85 kB) Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokument pn. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie-rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne (404,78 kB) Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 6 czerwca 2014r. (628,85 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - maj 2014r. (2,8 MB) Uchwała - Plan Komunikacji (06.06.2014r.) (18,48 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja 4 luty 2015 (273 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja kwiecień 2014r. (278,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 maja 2011 (280,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 29 kwietnia 2010 (280,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 30 marca 2011 (271,71 kB) Załącznik 1 do Planu Komunikacji (06.06.2014r.) (131,15 kB)
Powrót Drukuj stronę