Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331265

6.2. Rewitalizacja małych miast

6.2. Rewitalizacja małych miast

 

1. Numer i nazwa działania
6.2. Rewitalizacja małych miast
2. Cel i uzasadnienie działania
Działanie to służyć ma przede wszystkim realizacji kompleksowych projektów mających za zadanie rewitalizację zaniedbanych części miejscowości, będących centrami gmin, dla których istnieją  lokalne programy rewitalizacji. Inwestycje dotyczyć będą budowy, przebudowy i modernizacji elementów infrastruktury podstawowej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, zagospodarowanie odpadów, drogi), społecznej (kulturalna, sportowo-rekreacyjna, turystyczna, edukacyjna), monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, jak również mieszkaniowej – tylko dla lokali socjalnych (w zakresie określonym w Rozporządzeniu nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR) oraz projektów dot. wzrostu estetyki przestrzeni publicznej.
3. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 3 Oś priorytetowa  – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój;
4. Przykładowe rodzaje projektów
- Kompleksowe projekty dot. rewitalizacji zmarginalizowanych miejscowości lub części miejscowości, będących centrami gmin, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji (wsparcie będzie dotyczyło m.in. infrastruktury wodno-ściekowej, drogowej, edukacyjnej, turystycznej, sportowej i kulturalnej, gospodarki odpadami, modernizacji i odbudowy publicznych systemów ciepłowniczych, zaopatrzenia w energię elektryczną, wzrostu estetyki przestrzeni publicznej, systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, mieszkaniowej, tylko dla lokali socjalnych – w zakresie określonym w Rozporządzeniu nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
- Projekt rewitalizacyjny w ramach RPOWŚ 2007-2013 jest przygotowywany, składany i realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, we współpracy z partnerami, zarówno publicznymi,  jak i prywatnymi.
- Projekty rewitalizacyjne, w myśl wytycznych MRR, powinny być traktowane jako element zintegrowanych projektów (operacji) rewitalizacyjnych, przez co rozumieć należy lokalne programy rewitalizacji. Z uwagi na fakt, iż lokalne programy rewitalizacji mają często długi horyzont czasowy, projekt rewitalizacyjny, wpisujący się w lokalny program rewitalizacji, powinien zostać określony jako etap jego realizacji.
- Renowacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej, szczególnie służące podniesieniu atrakcyjności miejscowości, będących centrami gmin, dla ruchu turystycznego.
5. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, oraz Szczegółowych wytycznych IZ dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ, w tym m.in.:
- wydatki związane z wytworzeniem lub nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
- koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia,
- koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
- koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych,
- koszty zakupu usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku,
- koszty działań promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja o wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej,
- inne koszty wynikające bezpośrednio ze specyfiki przedsięwzięcia, w szczególności opłaty wpisowe lub członkowskie.
Za kwalifikowalne uznaje się także koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu oraz zarządzania projektem.
6.Typ beneficjentów
Jednostki samorządu terytorialnego nie będące beneficjentami w Działaniu 6.1, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne w/w jst posiadające osobowość prawną, jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego;
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, fundacje, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, Policja, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, jednostki sektora finansów publicznych nie wymienione wyżej (w rozumieniu art. 4 ustawy o finansach publicznych DZ. U. 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – w ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, przygotowywanych, zgłaszanych i realizowanych przez jst;
7.Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
-
8. Alokacja finansowa na działanie ogółem
32 170 803
9. Wkład ze środków unijnych na działanie
27 345 182
10. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
4 825 621
11. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie
-
12. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie od 50% do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
13. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)(jeśli dotyczy)
Minimalna wysokość wkładu własnego wynosić będzie od 15% do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
14. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych – projekt.
15. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013  rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r.
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
16. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
-
17. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Minimalna wartość dotacji – 500 000 PLN
18. Forma płatności
Dotacja rozwojowa w formie refundacji bądź zaliczki przekazywanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW!

czwartek, 10 październik 2013

UWAGA NA OSZUSTÓW!

poniedziałek, 30 kwiecień 2012

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

piątek, 29 lipiec 2011

Pliki do pobrania

Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2011 rok Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2013 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2012 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2011 roku Nabór wniosków w ramach Działań 6.1 i 6.2 (01.10.2009-06.11.2009) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok - 20.11.2013r. (367,25 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (247,98 kB) Okresowy plan ewaluacji na 2011 rok (537,99 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 27 sierpnia 2014 roku (1,64 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - aktualizacja luty 2014 r. (1,38 MB) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2016 r. (3,06 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - styczeń 2016r. (2,8 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 kwietnia 2012 (277 kB) Zaktualizowane Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ - przyjęte w dniu 30 października 2008 roku przez Komitet Monitorujący RPOWŚ (1,63 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 7 września 2011 (282,79 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 23 maja 2012 (309,59 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 9 maja 2012 (311,02 kB) Załącznik nr 1 do Okresowego Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2011) (290,66 kB) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 (4,24 MB) Rejest wprowadzonych zmian (380,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 29 kwietnia 2010 roku (2,69 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 9 maja 2012 roku (2,71 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 16 listopada 2011 (268,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 4 maja 2011 (273,2 kB) Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - zaktualizowano 27 stycznia 2011 roku (273,91 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 29 kwietnia 2010 roku (1,17 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 16 czerwca 2010 roku (1,25 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 18 kwietnia 2012 roku (1,27 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 18 kwietnia 2012 roku (2,71 MB) Rejestr wprowadzonych zmian - kwiecień 2012r. (465,42 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 15 lutego 2012 roku (2,7 MB) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (751,03 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok zatwierdzony w dniu 21 marca 2012 roku (308,37 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok (361,42 kB) Harmonogram zapotrzebowania na płatności wg podpisanych umów w ramach RPOWŚ 2007-2013 (85 kB) Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.2 - aktualizacja wrzesień 2012 (123,48 kB) Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Działania 6.2 RPOWŚ (01.10.2009 - 06.11.2009) (139,22 kB) Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.2 - aktualizacja wrzesień 2012 (103,26 kB) Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokument pn. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie-rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne (404,78 kB) Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 6 czerwca 2014r. (628,85 kB) Rejestr Pre-umów z konkursu 6.2.2 w ramach Dzialania 6.2 (105,41 kB) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (397,54 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - maj 2014r. (2,8 MB) Uchwała - Plan Komunikacji (06.06.2014r.) (18,48 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja 4 luty 2015 (273 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja kwiecień 2014r. (278,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 maja 2011 (280,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 29 kwietnia 2010 (280,5 kB) Zaktualizowana lista podstawowa Działanie 6.2 - uchwała 26 luty 2014r. (125,68 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 30 marca 2011 (271,71 kB) Załącznik 1 do Planu Komunikacji (06.06.2014r.) (131,15 kB)
Powrót Drukuj stronę