Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331270

1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw


1. Numer i nazwa działania
1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw
2. Cel i uzasadnienie działania
Celem Działania jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego poprzez współpracę i realizację wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy przedsiębiorstw, klastery przemysłowe lub konsorcja firm, które podpisały lub zamierzają podpisać umowy o współpracy lub realizacji wspólnych przedsięwzięć. Inwestycje, które uzyskają wsparcie w ramach tego Działania powinny znacznie poprawiać system współpracy i zarządzania grupą przedsiębiorstw lub w sposób innowacyjny rozwiązywać sytuację ekonomiczną grupy przedsiębiorstw. Realizacja inwestycji poprawi konkurencyjność grupy przedsiębiorstw na rynku ponadlokalnym.
3. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 3 Oś priorytetowa Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
- Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1. – Inicjowanie działalności innowacyjnej, Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne, Działanie 4.4. – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Oś priorytetowa 5. – Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1. – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Oś priorytetowa 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 – Paszport do eksportu, Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1. – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (projekt) – Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.1. - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, Działanie 4.2. - Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami, Działanie 4.3. - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), Działanie 4.4. - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, Działanie 4.5. - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza, Działanie 4.6. - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,  Działanie 2.2 – Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1  – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
4. Przykładowe rodzaje projektów
- Dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez grupę przedsiębiorstw.
- Dofinansowanie kosztów zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania klasterem przemysłowym.
- Dofinansowanie kosztów zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej przez klaster przedsiębiorstw.
- Dofinansowanie kosztów budowy i rozbudowy klasterów o znaczeniu regionalnym.
Wsparcie w ramach niniejszego działania uzyskają wyłącznie przedsiębiorstwa działające powyżej 6 miesięcy.
Ze wsparcia w ramach tego działania wyłączone są przedsięwzięcia związane z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu WE.

5. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 1.2., wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków
w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz Szczegółowych wytycznych IZ dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ, w tym m.in.:
- wydatki związane z wytworzeniem lub nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu lub jego formalnego partnera
w projekcie oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
- koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych, w tym koszty związane z zakupem wyników prac badawczo-rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej oraz zastosowaniem i wykorzystaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania,
- koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu, koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych.

6. Typ beneficjentów
Podmioty prowadzące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str.22, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8., t. 3, str. 64) zarejestrowane na terenie województwa świętokrzyskiego, które prowadzą działalność gospodarczą w ramach formalnej sieci powiązań kooperacyjnych (konsorcja, klastery przedsiębiorstw, stowarzyszenia, związki).
7. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
Jw.
8. Alokacja finansowa na działanie ogółem
17 077 818
9. Wkład ze środków unijnych na działanie
7 258 073
10. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
1 280 836
11. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie
8 538 909
12. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Maksymalna wartość procentowa dotacji w wydatkach kwalifikowanych projektu określono na poziomie 50 % kosztów kwalifikowalnych. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu), istnieje możliwość zwiększenia maksymalnej wartości procentowej dotacji o 20%.
13. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)(jeśli dotyczy)
Minimum 50 % kosztów kwalifikowalnych. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu), istnieje możliwość obniżenia wartości procentowej wkładu własnego o 20%.
14.P omoc publiczna (jeśli dotyczy)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399)
15. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013  rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
16. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Wartość wydatków kwalifikowalnych nie mniejsza niż 20 000 PLN i poniżej 8 000 000  PLN;
17. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Minimalna wartość dotacji to 10 000 PLN, a maksymalna 3 999 999 PLN;
18. Forma płatności
Dotacja rozwojowa w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu przekazywanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW!

czwartek, 10 październik 2013

UWAGA NA OSZUSTÓW!

poniedziałek, 30 kwiecień 2012

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

piątek, 29 lipiec 2011

Pliki do pobrania

Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2011 rok Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2013 roku Nabór do Działania 1.2 (05.08.2013-09.09.2013) Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2012 roku Nabór do Działania 1.2 (02.07.2012-03.08.2012) Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2011 roku Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok - 20.11.2013r. (367,25 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (247,98 kB) Okresowy plan ewaluacji na 2011 rok (537,99 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 27 sierpnia 2014 roku (1,64 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - aktualizacja luty 2014 r. (1,38 MB) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2016 r. (3,06 MB) Regulamin konkursu zamkniętego nr 1.2.2 (831,05 kB) Regulamin konkursu zamkniętego nr 1.2.3 (787,56 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - styczeń 2016r. (2,8 MB) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 (2,42 MB) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 (2,39 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 kwietnia 2012 (277 kB) Zaktualizowane Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ - przyjęte w dniu 30 października 2008 roku przez Komitet Monitorujący RPOWŚ (1,63 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 7 września 2011 (282,79 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 23 maja 2012 (309,59 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 9 maja 2012 (311,02 kB) Załącznik nr 1 do Okresowego Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2011) (290,66 kB) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 (4,24 MB) Rejest wprowadzonych zmian (380,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 29 kwietnia 2010 roku (2,69 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 9 maja 2012 roku (2,71 MB) Wzór biznes planu (345,5 kB) Wzór biznes planu (338 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 16 listopada 2011 (268,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 4 maja 2011 (273,2 kB) Załącznik nr 2 do Biznes Planu (128 kB) Załącznik nr 2 do Biznes Planu (112 kB) Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - zaktualizowano 27 stycznia 2011 roku (273,91 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 29 kwietnia 2010 roku (1,17 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 16 czerwca 2010 roku (1,25 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 18 kwietnia 2012 roku (1,27 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 18 kwietnia 2012 roku (2,71 MB) Załącznik finansowy do Biznes Planu (192,5 kB) Załącznik finansowy do Biznes Planu (178,5 kB) Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis (299,5 kB) Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis (245 kB) Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 (854,87 kB) Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 (935,75 kB) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (217,5 kB) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (163 kB) Rejestr wprowadzonych zmian - kwiecień 2012r. (465,42 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 15 lutego 2012 roku (2,7 MB) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (751,03 kB) Wzory kart informacyjnych (130,5 kB) Wzory kart informacyjnych (82 kB) Wzór etykiety na segregatory (132 kB) Wzór etykiety na segregatory (43,5 kB) Wzór karty oceny formalnej wniosku (172,5 kB) Wzór karty oceny formalnej wniosku (169 kB) Wzór karty oceny merytoryczno-technicznej (172,5 kB) Wzór karty oceny merytoryczno-technicznej (259 kB) Wzór karty ponownej oceny merytoryczno-technicznej (125,5 kB) Wzór karty ponownej oceny merytoryczno-technicznej (155,5 kB) Wzór Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (147,5 kB) Wzór Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (96 kB) Wzór Oświadczenia podmiotów wchodzących w skład powiązania kooperacyjnego (541,5 kB) Wzór Oświadczenia podmiotów wchodzących w skład powiązania kooperacyjnego (wypełniane dla każdego podmiotu osobno) (527,5 kB) Wzór szczegółowego Preliminarza płatności (128,5 kB) Wzór szczegółowego Preliminarza płatności (110 kB) Wzór umowy o dofinansowanie (333 kB) Wzór umowy o dofinansowanie (276,5 kB) Lista wskaźników kluczowych (167,05 kB) Lista wskaźników kluczowych (167,05 kB) Oświadczenie o środkach transportu (150,5 kB) Oświadczenie o środkach transportu (96,5 kB) Załącznik Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (200 kB) Załącznik Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (152 kB) Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach Konkursu 1.2.3 dla Działania 1.2 RPOWŚ na lata 2007-2013 (160,4 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok zatwierdzony w dniu 21 marca 2012 roku (308,37 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok (361,42 kB) Harmonogram zapotrzebowania na płatności wg podpisanych umów w ramach RPOWŚ 2007-2013 (85 kB) Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej - Działanie 1.2.2 (102,26 kB) Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 (568,31 kB) Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 (1,21 MB) Lista rezerwowa projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno-technicznym - Działanie 1.2.3 (605,25 kB) Ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu zakończenia oceny merytoryczno-technicznej wniosku nr 009/11 pn. "Uruchomienie zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w ramach ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONSORCJUM PRZEROBU BIOMASY" złożonego w (256,29 kB) Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 6 czerwca 2014r. (628,85 kB) Rozporządzenie MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO (43,88 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - maj 2014r. (2,8 MB) Uchwała - Plan Komunikacji (06.06.2014r.) (18,48 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja 4 luty 2015 (273 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja kwiecień 2014r. (278,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 maja 2011 (280,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 29 kwietnia 2010 (280,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 30 marca 2011 (271,71 kB) Załącznik 1 do Planu Komunikacji (06.06.2014r.) (131,15 kB)
Powrót Drukuj stronę