Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331254

1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych

1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych


1. Numer i nazwa działania
1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych
2. Cel i uzasadnienie działania
Celem Działania jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.
Realizacja Działania wynika z konieczności zapewnienia przedsiębiorstwom możliwości korzystania z zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania inwestycji. Ze względu na wysokie koszty i skomplikowane warunki pozyskania kredytu oraz mało rozwiniętą ofertę bankową dla MŚP, szczególnego znaczenia nabiera wsparcie finansowe na rozbudowę systemu poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych.
Docelowo, środki finansowe pochodzące z dokapitalizowania, w formie pożyczek udzielanych przez Beneficjentów wesprą przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego.
3. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
- Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1. – Inicjowanie działalności innowacyjnej, Działanie 3.2. – Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, Działanie 3.3. –  Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP, Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3. – Kredyt technologiczny, Oś priorytetowa 5. – Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2 – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – Oś priorytetowa I – Nowoczesna gospodarka, Działanie I.2  – Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej,
4. Przykładowe rodzaje projektów
- Dofinansowanie utworzenia nowych lub rozbudowy istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, świadczących pomoc firmom, mającym siedzibę w województwie świętokrzyskim.
- Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych, świadczących pomoc firmom, mającym siedzibę w województwie świętokrzyskim.
- Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych, świadczących pomoc firmom, mającym siedzibę w województwie świętokrzyskim.
5. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 1.3., wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, oraz Szczegółowych wytycznych IZ dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ, w tym m.in.:
- wydatki związane z nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego
za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
- koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszty zakupu nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji,
- koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia,
- koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
- koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych.
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach dokapitalizowania funduszy są poniesione przez Beneficjenta w okresie od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia do dnia określonego w tej umowie, nie późniejszego niż 30 czerwca 2015 r. wydatki na:
a) wypłatę udzielonych pożyczek,
b) pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem do wysokości ustalonej w umowie o udzieleniu wsparcia, nie przekraczającej średniorocznie 2% kapitału początkowego funduszu.
Środki pochodzące ze wsparcia, które nie zostały przekazane przedsiębiorcom w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji w okresie obowiązywania umowy o udzieleniu wsparcia nie stanowią wydatków kwalifikowanych i podlegają zwrotowi.
W celu obliczenia rzeczywistej wartości wydatków kwalifikowanych, pod uwagę będą brane wszystkie umowy pożyczkowe, które zawarte zostały w okresie trwania umowy
i udokumentowane zostały odpowiednimi dokumentami księgowymi.
Po zakończeniu obowiązywania umowy o udzieleniu wsparcia, środki pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych ze środków pochodzących ze wsparcia lub które uwolnione zostały wskutek zakończenia umów poręczeń lub gwarancji muszą być wykorzystywane na cele związane z celami udzielonego wsparcia. W przeciwnym razie będą one podlegać zwrotowi.
6. Typ beneficjentów
Osoby prawne mające siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego, które:
a) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe związane ze wsparciem i promocją przedsiębiorczości;
b) uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz, przeznaczony wyłącznie na udzielanie przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego pożyczek, poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek.
7. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego.
8. Alokacja finansowa na działanie ogółem
34 155 636
9. Wkład ze środków unijnych na działanie
29 032 291
10. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
5 123 345
11. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie
0
12. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie od 50% do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
13. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)(jeśli dotyczy)
Minimalna wysokość wkładu własnego wynosić będzie od 15% do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
14. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Nie dotyczy
15. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013  rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r.
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
16. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Wartość wydatków kwalifikowalnych nie mniejsza niż 2 500 000 PLN.
17. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
W przypadku wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez beneficjenta wartość dotacji nie może przekroczyć 500 000 PLN.
W przypadku dokapitalizowania funduszy wartość dotacji jest nie mniejsza niż 2 500 000 PLN (dla funduszy o zasięgu lokalnym) i 5 000 000 PLN (dla funduszy o zasięgu regionalnym) i nie większa niż 10 000 000 PLN (dla funduszy o zasięgu lokalnym) i 100 000 000 PLN (dla funduszy o zasięgu regionalnym).
Maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy wypłacana lub gwarantowana przez dokapitalizowany fundusz nie może przekroczyć 1 500 000 PLN.
18. Forma płatności
W przypadku wydatków inwestycyjnych dotacja rozwojowa w formie refundacji bądź zaliczki przekazywanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku środków na dokapitalizowanie wypłacane są one w formie dotacji rozwojowej po podpisaniu umowy i wniesieniu do funduszu przez projektodawcę wpłaty gotówkowej w wysokości nie mniejszej niż jego udział własny w kosztach projektu.Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW!

czwartek, 10 październik 2013

UWAGA NA OSZUSTÓW!

poniedziałek, 30 kwiecień 2012

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

piątek, 29 lipiec 2011

Pliki do pobrania

Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2011 rok Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2013 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2012 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2011 roku Nabór wniosków w ramach Działania 1.3 (28.06.2010-30.09.2010) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok - 20.11.2013r. (367,25 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (247,98 kB) Okresowy plan ewaluacji na 2011 rok (537,99 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 27 sierpnia 2014 roku (1,64 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - aktualizacja luty 2014 r. (1,38 MB) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2016 r. (3,06 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - styczeń 2016r. (2,8 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 kwietnia 2012 (277 kB) Zaktualizowane Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ - przyjęte w dniu 30 października 2008 roku przez Komitet Monitorujący RPOWŚ (1,63 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 7 września 2011 (282,79 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 23 maja 2012 (309,59 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 9 maja 2012 (311,02 kB) Załącznik nr 1 do Okresowego Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2011) (290,66 kB) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 (4,24 MB) Rejest wprowadzonych zmian (380,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 29 kwietnia 2010 roku (2,69 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 9 maja 2012 roku (2,71 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 16 listopada 2011 (268,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 4 maja 2011 (273,2 kB) Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - zaktualizowano 27 stycznia 2011 roku (273,91 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 29 kwietnia 2010 roku (1,17 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 16 czerwca 2010 roku (1,25 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 18 kwietnia 2012 roku (1,27 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 18 kwietnia 2012 roku (2,71 MB) Rejestr wprowadzonych zmian - kwiecień 2012r. (465,42 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 15 lutego 2012 roku (2,7 MB) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (751,03 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3 RPOWŚ 2007-2013 aktualizacja styczeń 2014 r. (275,5 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok zatwierdzony w dniu 21 marca 2012 roku (308,37 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok (361,42 kB) Harmonogram zapotrzebowania na płatności wg podpisanych umów w ramach RPOWŚ 2007-2013 (85 kB) Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 6 czerwca 2014r. (628,85 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - maj 2014r. (2,8 MB) Uchwała - Plan Komunikacji (06.06.2014r.) (18,48 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.3 RPOWŚ 2007-2013 z 23 października 2013r. (279 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja 4 luty 2015 (273 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja kwiecień 2014r. (278,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 maja 2011 (280,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 29 kwietnia 2010 (280,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 30 marca 2011 (271,71 kB) Zaktualizowany w dniu 30 marca 2011 roku Wzór umowy o dofinansowanie w Konkursie 1.3.1 w ramach Działania 1.3 (28.06.2010-30.09.2010) (246,5 kB) Załącznik 1 do Planu Komunikacji (06.06.2014r.) (131,15 kB) Zestawienie-Rejestr zmian we wzorze Umowy o dofinansowanie-Konkurs 1.3.1 w ramach Działania 1.3 wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 228/11 z dnia 30 marca 2011 roku (190,41 kB)
Powrót Drukuj stronę