Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331252

1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu

1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu

 
1. Numer i nazwa działania
1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu
2. Cel i uzasadnienie działania
Celem Działania jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu - podmiotów nie nastawionych na zysk i świadczących firmom z terenu województwa świętokrzyskiego usługi informacyjne, doradcze, finansowe lub szkoleniowe.
W ramach Działania wspierane będą projekty w zakresie kompleksowego przygotowania centrów innowacji i przedsiębiorczości, centrów wsparcia przedsiębiorczości, instytucji otoczenia biznesu do pełnienia ich funkcji, rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu oraz utworzenie systemu zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorczości.
3. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
- Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1. – Inicjowanie działalności innowacyjnej, Działanie 3.2. – Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, Działanie 3.3. –  Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP, Oś priorytetowa 5. – Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2 – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Działanie 5.3 – Wspieranie ośrodków innowacyjności, Oś priorytetowa 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 – Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 6.2.1 – Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestora w zakresie wdrożenie procedur i narzędzi określonych przez agencję inwestycyjną,
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – Oś priorytetowa I – Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3  – Wsparcie innowacji,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1  – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
4. Przykładowe rodzaje projektów
- Dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu i modernizacji infrastruktury instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym w tym: zakupu wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług, dostosowania pomieszczeń w celu poprawy świadczenia istniejących lub nowych usług dla przedsiębiorców, zakupu środków trwałych oraz praw materialnych i niematerialnych umożliwiających wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców.
- Dofinansowanie inwestycji związanych z powstawaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym przedsiębiorczości akademickiej), centrów innowacyjności.
5. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 1.4., wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, oraz Szczegółowych wytycznych IZ dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ, w tym m.in.:
- wydatki związane z wytworzeniem lub nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
- koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszty zakupu nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji,
- koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia,
- koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
- koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych.
6. Typ beneficjentów
Instytucje otoczenia biznesu z województwa świętokrzyskiego (instytucje promocji przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, samorząd gospodarczy, izby gospodarcze oraz wszelkie inne instytucje o charakterze doradczym z wyłączeniem instytucji koncentrujących swą działalność na finansowym wsparciu biznesu), które nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, podmioty działające i utworzone w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jednostki sektora finansów publicznych (w rozumieniu art. 4 ustawy o finansach publicznych DZ. U. 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
7. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego.
8. Alokacja finansowa na działanie ogółem
17 077 818
9. Wkład ze środków unijnych na działanie
14 516 145
10. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
2 561 673
11. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie
0
12. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie od 50% do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
13. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)(jeśli dotyczy)
Minimalna wysokość wkładu własnego wynosić będzie od 15% do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
14. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
-
15. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013  rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r. W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
16. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
-
17. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
-
18. Forma płatności
Dotacja rozwojowa w formie refundacji bądź zaliczki przekazywanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW!

czwartek, 10 październik 2013

UWAGA NA OSZUSTÓW!

poniedziałek, 30 kwiecień 2012

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

piątek, 29 lipiec 2011

Pliki do pobrania

Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2011 rok Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2013 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2012 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2011 roku Nabór do Działania 1.4 (23.05.2011-27.06.2011) Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 (28.06.2010-02.08.2010) Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 (02.11.2009-07.12.2009) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok - 20.11.2013r. (367,25 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (247,98 kB) Okresowy plan ewaluacji na 2011 rok (537,99 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 27 sierpnia 2014 roku (1,64 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - aktualizacja luty 2014 r. (1,38 MB) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2016 r. (3,06 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - styczeń 2016r. (2,8 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 kwietnia 2012 (277 kB) Zaktualizowane Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ - przyjęte w dniu 30 października 2008 roku przez Komitet Monitorujący RPOWŚ (1,63 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 7 września 2011 (282,79 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 23 maja 2012 (309,59 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 9 maja 2012 (311,02 kB) Załącznik nr 1 do Okresowego Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2011) (290,66 kB) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 (4,24 MB) Rejest wprowadzonych zmian (380,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 29 kwietnia 2010 roku (2,69 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 9 maja 2012 roku (2,71 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 16 listopada 2011 (268,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 4 maja 2011 (273,2 kB) Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - zaktualizowano 27 stycznia 2011 roku (273,91 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 29 kwietnia 2010 roku (1,17 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 16 czerwca 2010 roku (1,25 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 18 kwietnia 2012 roku (1,27 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 18 kwietnia 2012 roku (2,71 MB) Rejestr wprowadzonych zmian - kwiecień 2012r. (465,42 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 15 lutego 2012 roku (2,7 MB) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (751,03 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok zatwierdzony w dniu 21 marca 2012 roku (308,37 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok (361,42 kB) Harmonogram zapotrzebowania na płatności wg podpisanych umów w ramach RPOWŚ 2007-2013 (85 kB) Lista rankingowa projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.3 w ramach Działania 1.4 RPOWŚ 2007-2013 (1,28 MB) Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 6 czerwca 2014r. (628,85 kB) Rozporządzenie MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO (43,88 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - maj 2014r. (2,8 MB) Uchwała - Plan Komunikacji (06.06.2014r.) (18,48 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja 4 luty 2015 (273 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja kwiecień 2014r. (278,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 maja 2011 (280,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 29 kwietnia 2010 (280,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 30 marca 2011 (271,71 kB) Załącznik 1 do Planu Komunikacji (06.06.2014r.) (131,15 kB)
Powrót Drukuj stronę