Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331251

2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"

2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"


1. Numer i nazwa działania
2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”
2. Cel i uzasadnienie działania
Celem Działania jest poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności,
w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji. Projekty realizowane w ramach tego Działania powinny być zgodne z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013.
3. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – Oś priorytetowa 1. –  Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. – Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Oś priorytetowa 2. – Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1. – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.2 – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (projekt) – Priorytet XIV  – Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 14.1 – Infrastruktura szkolnictwa wyższego;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, Priorytet VIII  – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. – Transfer wiedzy, Poddzialanie 8.2.1 –  Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
4. Przykładowe rodzaje projektów
- Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe;
- Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
- Budowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktycznych i badawczych uczelni wyższych oraz przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów specjalistycznych placówek ochrony zdrowia, w tym wsparcie wdrażania nowych, innowacyjnych metod leczenia i rehabilitacji w wysoko specjalistycznych ośrodkach zdrowia.
5. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.1., wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków
w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, oraz Szczegółowych wytycznych IZ dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ, w tym m.in.:
- wydatki związane z wytworzeniem lub nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
- koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszty zakupu nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji,
- koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia,
- koszty związane z wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania: jakością, zasobami ludzkimi lub bezpieczeństwem i higieną pracy,
- koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
- koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych.
6. Typ beneficjentów
Instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne działające w ich imieniu, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą, jednostki naukowo-badawcze, specjalistyczne ośrodki zdrowia.
7. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
jw. oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego.
8. Alokacja finansowa na działanie ogółem
34 155 636
9. Wkład ze środków unijnych na działanie
29 032 291
10. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
5 123 345
11. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie
-
12. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie od 50% do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
13. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)(jeśli dotyczy)
Minimalna wysokość wkładu własnego wynosić będzie od 15% do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
14. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy udzielanej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych – projekt
15. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013  rozpoczął się w dniu
1 stycznia 2007 r. W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
16. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
Maksymalna wartość projektu, dotyczącego infrastruktury B+R wynosi 3 999 999 PLN;
Maksymalna wartość projektu, dotyczącego zakupu środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia prac B+R wynosi 399 999 PLN
17. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
Minimalna wartość dotacji to 50 000 PLN.
18. Forma płatności
Dotacja rozwojowa w formie refundacji bądź zaliczki przekazywanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW!

czwartek, 10 październik 2013

UWAGA NA OSZUSTÓW!

poniedziałek, 30 kwiecień 2012

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

piątek, 29 lipiec 2011

Pliki do pobrania

Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2011 rok Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2013 roku Nabór do Działania 2.1 (05.08.2013-09.09.2013) Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2012 roku Nabór do Działania 2.1 (21.05.2012-29.06.2012) Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2011 roku Nabór do Działania 2.1 (05.09.2011-07.10.2011) Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 (09.08.2010-20.09.2010) Nabór wniosków w ramach Działania 2.1 (18.01.2010-19.02.2010) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok - 20.11.2013r. (367,25 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (247,98 kB) Okresowy plan ewaluacji na 2011 rok (537,99 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 27 sierpnia 2014 roku (1,64 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - aktualizacja luty 2014 r. (1,38 MB) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2016 r. (3,06 MB) Regulamin konkursu (761,54 kB) Regulamin konkursu (757,31 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - styczeń 2016r. (2,8 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 kwietnia 2012 (277 kB) Zaktualizowane Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ - przyjęte w dniu 30 października 2008 roku przez Komitet Monitorujący RPOWŚ (1,63 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 7 września 2011 (282,79 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 23 maja 2012 (309,59 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 9 maja 2012 (311,02 kB) Załącznik nr 1 do Okresowego Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2011) (290,66 kB) Analiza ekonomiczno-finansowa (176 kB) Analiza ekonomiczno-finansowa (761,67 kB) Etykieta na segregator (96 kB) Etykieta na segregator (40,5 kB) Formularz informacji o pomocy publicznej (281 kB) Formularz informacji o pomocy publicznej (294,5 kB) Instrukcja opracowania załączników do Wniosku o dofinansowanie (332,5 kB) Instrukcja opracowania załączników do Wniosku o dofinansowanie (350,5 kB) Instrukcja wypełniania formularza Wniosku o dofinansowanie (238 kB) Instrukcja wypełniania formularza Wniosku o dofinansowanie (843,38 kB) Karta oceny formalnej (219,5 kB) Karta oceny formalnej (291,5 kB) Karta oceny merytoryczno-technicznej (359,5 kB) Karta oceny merytoryczno-technicznej (185 kB) Karta ponownej oceny merytoryczno-technicznej (209 kB) Karta ponownej oceny merytoryczno-technicznej (142,5 kB) Lista załączników (146,5 kB) Lista załączników (136,5 kB) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 (4,24 MB) Rejest wprowadzonych zmian (380,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 29 kwietnia 2010 roku (2,69 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 9 maja 2012 roku (2,71 MB) Wzór kart informacyjnych-I etap (104 kB) Wzór kart informacyjnych-I etap (92 kB) Wzór kart informacyjnych-II etap (123 kB) Wzór kart informacyjnych-II etap (122,5 kB) Wzór pre-umowy (186 kB) Wzór Umowy o dofinansowanie (283 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 16 listopada 2011 (268,5 kB) Wzór Wniosku o dofinansowanie (2,07 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 4 maja 2011 (273,2 kB) Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - zaktualizowano 27 stycznia 2011 roku (273,91 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 29 kwietnia 2010 roku (1,17 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 16 czerwca 2010 roku (1,25 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 18 kwietnia 2012 roku (1,27 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 18 kwietnia 2012 roku (2,71 MB) Wzór pre-umowy (188,5 kB) Wzór Umowy o dofinansowanie (292 kB) Rejestr wprowadzonych zmian - kwiecień 2012r. (465,42 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 15 lutego 2012 roku (2,7 MB) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (751,03 kB) Wzór Wniosku o dofinansowanie (2,04 MB) Lista wskaźników kluczowych (167,05 kB) Stanowisko IK RPO w sprawie sposobu oceny występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (174,82 kB) Stanowisko IK RPO w sprawie sposobu oceny występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (174,82 kB) Działanie 2.1. lista rezerwowa dla naboru 2.1.4 - aktualizacja 23.01.2013 (2,12 MB) Formularz harmonogramu rzeczowo-finansowego pkt E7 Działanie 2.1 w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 (75,5 kB) Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Działanie 2.1 w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 (270 kB) Formularz wniosku o dofinansowanie projektu Działanie 2.1 w ramach RPOWŚ 2007-2013 (350,5 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok zatwierdzony w dniu 21 marca 2012 roku (308,37 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok (361,42 kB) Harmonogram zapotrzebowania na płatności wg podpisanych umów w ramach RPOWŚ 2007-2013 (85 kB) Instrukcja opracowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu Działanie 2.1 w ramach RPOWŚ 2007-2013 (339,5 kB) Instrukcja wypełniania formularz harmonogramu rzeczowo-finansowego pkt E7 Działanie 2.1 RPOWŚ na lata 2007-2013 (1018,79 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie Działanie 2.1 RPOWŚ na lata 2007-2013 (1,04 MB) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach dla Działania 2.1 w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 (207 kB) Karta oceny merytoryczno-technicznej wniosków o dofinansowanie Działanie 2.1 w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 (431 kB) Karta ponownej oceny merytoryczno-technicznej dla Działania 2.1 w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 (145 kB) Lista projektów wstępnie wybranych do dofinansowania dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 - aktualizacja 17.09.2014 (1,21 MB) Lista projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 (46,14 kB) Lista projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.4 - aktualizacja 27 marca 2014r. (2,18 MB) Lista projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.5 wraz z uchwałą 2400/13 (148,73 kB) Lista projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.3 dla Działania 2.1 - lista podstawowa oraz rezerwowa (401,53 kB) Lista projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.4 dla Działania 2.1 (344,94 kB) Lista projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1.4 dla Działania 2.1 - lista rezerwowa (312,58 kB) Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej - Działanie 2.1.3 (124,88 kB) Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej - Działanie 2.1.4 (111,84 kB) Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej Konkurs 2.1.2 dla Działania 2.1 (114,3 kB) Lista rezerwowa projektów po ocenie merytoryczno technicznej Działanie 2.1.4 - aktualizacja 27 marca 2014r. (1,42 MB) Lista rezerwowa projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno-technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 (30,04 kB) Lista wskaźników kluczowych (167,05 kB) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu Działanie 2.1 w ramach RPOWŚ 2007-2013 (128,5 kB) Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokument pn. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie-rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne (404,78 kB) Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 6 czerwca 2014r. (628,85 kB) Rozporządzenie MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO (43,88 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - maj 2014r. (2,8 MB) Uchwała - Plan Komunikacji (06.06.2014r.) (18,48 kB) Uchwała nr 3023/2014 z dnia 17.09.2014 - aktualizacja regulaminu konkursu 2.1.4 (739,77 kB) Uchwała nr 3058/14 z dnia 30.09.2014 wraz ze zmienioną listą projektów (2,93 MB) Wytyczne Instytucji Zarządzającej ws. opracowania Analizy Ekonomiczno-Finansowej-Studium Wykonalności (151,5 kB) Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Działanie 2.1 w ramach RPOWŚ 2007-2013 (280 kB) Wzór etykiety na segregator Działanie 2.1 w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 (43,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja 4 luty 2015 (273 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja kwiecień 2014r. (278,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 maja 2011 (280,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 29 kwietnia 2010 (280,5 kB) Wzór Umowy wstepnej (pre-umowy) o dofinansowanie Działanie 2.1 w ramach RPOWŚ 2007-2013 (174 kB) Zaktualizowana lista projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.1 w ramach Działania 2.1 - 20 sierpnia br. (2,43 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 30 marca 2011 (271,71 kB) Załącznik 1 do Planu Komunikacji (06.06.2014r.) (131,15 kB) Załącznik Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Działanie 2.1 w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 (152 kB) Zrankingowana lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1 (111,08 kB)
Powrót Drukuj stronę