Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331264

2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

1. Numer i nazwa działania
2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
2. Cel i uzasadnienie działania
Celem głównym operacji jest wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu, upowszechnianie wykorzystywania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT).
Celami szczegółowymi operacji są:
- Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w regionie, mająca na celu upowszechnienie dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego Internetu, oraz umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych ( w tym: VOIP, Wideokonferencje, usługi typu Triple Play itp.),
- Wdrażanie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo i zapobiegających zagrożeniom (w tym: monitoring, sterowanie sygnalizacją itp.),
- Rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych  (wspomagania zarządzania, promocji, telemedycyna, baz danych, portali internetowych, systemów elektronicznego obiegu dokumentów) na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz jednostek im podległych,  e-administracji e-learning, e-zdrowie,  telemedycyna
- Budowanie systemów informacji geograficznej (GIS).
- Podnoszenie poziomów bezpieczeństwa systemów i sieci
- Wdrażanie technik informacyjnych wspierających innowacyjność i rozwój badań.
3. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – Oś priorytetowa 7. – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, Działanie 7.1 –  Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Działanie 8.4  – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”;
4. Przykładowe rodzaje projektów
- Budowa i wdrażanie systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom (np. monitoring, sterowanie sygnalizacją, telemedycyna),
- Budowa i rozbudowa regionalnych i lokalnych bezpiecznych sieci szerokopasmowych,
- Budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami lokalnymi i regionalnymi (np. szerokopasmowy Internet, VOIP, wideokonferencje itp.)
- Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych i jednostek im podległych do wykorzystania technik informatycznych (w tym: systemy elektronicznego obiegu dokumentów, GIS, portali internetowych itp.), archiwizacji dokumentów, oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
- Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu oraz innej infrastruktury upowszechniającej  dostęp do e-usług (np. hotspoty).
- Systemy monitorowania, sterowania i sygnalizacji.
W ramach działania realizowany będzie projekt : „Kontynuacja e-świętokrzyskie” – rozbudowa infrastruktury informatycznej.
5. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.2., wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz szczegółowych wytycznych IZ dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ, w tym m.in.:
- wydatki związane z wytworzeniem lub nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych, oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
- koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszty zakupu nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji,
- koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia,
- koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
- koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych,
- koszt zakupu sprzętu komputerowego może stanowić maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu,
Jako koszt kwalifikowalny uznaje się także Nieodwołalne prawo używania (Indefeasible right of use – "IRU") na okres przynajmniej 20 lat. IRU oznacza rzeczywiste, długookresowe nabycie uprawnień do wyłącznego używania infrastruktury telekomunikacyjnej, pozwalające na działanie przez beneficjenta w sferze finansowo – księgowej, jak gdyby był właścicielem infrastruktury.
6. Typ beneficjentów
Samorząd Województwa, samorządy lokalne - powiatowe i gminne lub jednostki organizacyjne działające w ich imieniu, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, szkoły wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest samorząd terytorialny (województwo, powiat, gmina), działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki sektora finansów publicznych (w rozumieniu art. 4 ustawy o finansach publicznych DZ. U. 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), instytucje użyteczności publicznej, organizacje pozarządowe nie działające dla osiągnięcia zysku, stowarzyszenia, fundacje, jednostki wybrane w drodze przetargu dostarczające usług użyteczności publicznej na zlecenie władz jednostek samorządu terytorialnego, Policja, Straż Pożarna, Lasy Państwowe.
7. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
jw. oraz mieszkańcy województwa świętokrzyskiego
8. Alokacja finansowa na działanie ogółem
34 155 636
9. Wkład ze środków unijnych na działanie
29 032 291
10. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
5 123 345
11. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie
-
12. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie od 50% do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
13. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)(jeśli dotyczy)
Minimalna wysokość wkładu własnego wynosić będzie od 15% do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
14. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy udzielanej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych - projekt
15. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013  rozpoczął się w dniu
1 stycznia 2007 r.
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
16. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
-
17. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
-
18. Forma płatności
Dotacja rozwojowa w formie refundacji bądź zaliczki przekazywanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW!

czwartek, 10 październik 2013

UWAGA NA OSZUSTÓW!

poniedziałek, 30 kwiecień 2012

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

piątek, 29 lipiec 2011

Pliki do pobrania

Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2011 rok Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2013 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2012 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2011 roku Nabór wniosków w ramach Działania 2.2 (04.05.2010-14.06.2010) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok - 20.11.2013r. (367,25 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (247,98 kB) Okresowy plan ewaluacji na 2011 rok (537,99 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 27 sierpnia 2014 roku (1,64 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - aktualizacja luty 2014 r. (1,38 MB) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2016 r. (3,06 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - styczeń 2016r. (2,8 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 kwietnia 2012 (277 kB) Zaktualizowane Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ - przyjęte w dniu 30 października 2008 roku przez Komitet Monitorujący RPOWŚ (1,63 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 7 września 2011 (282,79 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 23 maja 2012 (309,59 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 9 maja 2012 (311,02 kB) Załącznik nr 1 do Okresowego Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2011) (290,66 kB) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 (4,24 MB) Rejest wprowadzonych zmian (380,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 29 kwietnia 2010 roku (2,69 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 9 maja 2012 roku (2,71 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 16 listopada 2011 (268,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 4 maja 2011 (273,2 kB) Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - zaktualizowano 27 stycznia 2011 roku (273,91 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 29 kwietnia 2010 roku (1,17 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 16 czerwca 2010 roku (1,25 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 18 kwietnia 2012 roku (1,27 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 18 kwietnia 2012 roku (2,71 MB) Rejestr wprowadzonych zmian - kwiecień 2012r. (465,42 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 15 lutego 2012 roku (2,7 MB) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (751,03 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok zatwierdzony w dniu 21 marca 2012 roku (308,37 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok (361,42 kB) Harmonogram zapotrzebowania na płatności wg podpisanych umów w ramach RPOWŚ 2007-2013 (85 kB) Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokument pn. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie-rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne (404,78 kB) Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 6 czerwca 2014r. (628,85 kB) Rozporządzenie MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO (43,88 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - maj 2014r. (2,8 MB) Uchwała - Plan Komunikacji (06.06.2014r.) (18,48 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja 4 luty 2015 (273 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja kwiecień 2014r. (278,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 maja 2011 (280,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 29 kwietnia 2010 (280,5 kB) Zaktualizowana lista rankingowa i rezerwowa w ramach konkursu 2.2.1 - uchwała z dnia 23.02.2012 (402,22 kB) Zaktualizowana lista rankingowa w ramach konkursu 2.2.1 - uchwała z dnia 04.04.2012 (329,3 kB) Zaktualizowana lista rezerwowa w ramach konkursu 2.2.1 - uchwała z dnia 04.04.2012 (308,47 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 30 marca 2011 (271,71 kB) Załącznik 1 do Planu Komunikacji (06.06.2014r.) (131,15 kB)
Powrót Drukuj stronę