Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331259

3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym


1. Numer i nazwa działania
3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
2. Cel i uzasadnienie działania
Realizacja działania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej województwa i podniesienia jakości połączeń wewnątrzregionalnych.  Oznacza to szybsze i bezpieczniejsze powiązania z krajowym i europejskim układem komunikacyjnym, jak również zwiększy atrakcyjność regionu, bezpieczeństwo ruchu, oraz przyczyni się do pobudzania przedsiębiorczości w województwie.
3. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (projekt) – Priorytet VI  – Drogowa i lotnicza sieć TEN - T, Działanie 6.1 – Rozwój sieci drogowej TEN-T, Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 – Rozwój transportu kolejowego, Priorytet VIII  – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,  Działanie 8.1 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Działanie 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN-T, Priorytet IX – Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej, Działanie 9.1 – Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski;
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 – Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa, Działanie 4.1 – Infrastruktura drogowa.
4. Przykładowe rodzaje projektów
- Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich i wybranych powiatowych zaliczonych w „Programie rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013” do ciągów drogowych o znaczeniu regionalnym, a także ulic w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców;  wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową: obiektami (na tych drogach/ulicach) poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych w ciągach tych dróg, w tym m.in. oświetlenia, chodników, kładek dla pieszych, przejść podziemnych; budową, przebudową, rozbudową i modernizacją drogowych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg, w tym mostów, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych, ekranów akustycznych, zatok przystankowych, parkingów  „Park and Ride”, itp.;
- Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach tego działania dotyczą ciągów drogowych posiadających status dróg publicznych (zgodnie z Ustawą o drogach publicznych) i powinny spełniać warunki określone w „Programie rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, lub mieć bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy danego obszaru.
- Tworzenie obszarowych systemów zarządzania ruchem drogowym w ciągach dróg określonych powyżej. W ramach typu projektu wsparcie uzyskają projekty z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem (w tym znaki drogowe o zmiennej treści) oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej,
- Budowa, rozbudowa i modernizacja ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich oraz drogach powiatowych, mających duże znaczenie dla układu komunikacyjnego województwa,
- Zakup taboru kolejowego dla połączeń regionalnych,
- Przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa systemu komunikacyjnego  (w tym zakup sprzętu podnoszącego efektywność działań prewencyjnych policji drogowej, Inspekcji Transportu Drogowego, zakup sprzętu usprawniającego działania ratownicze straży pożarnej, zastosowanie środków poprawy bezpieczeństwa miejsc szczególnego zagrożenia wypadkowego, wprowadzenie oznakowania dróg i ich wyposażenia w elementy bezpieczeństwa dróg oraz ich otoczenia, wprowadzenie środków drogowego ratownictwa technicznego i chemicznego). W zakresie infrastruktury drogowej, preferowane będą projekty o pozytywnym wpływie na rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez stwarzanie warunków do rozbudowy sieci teleinformatycznych.
5. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 3.1., wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, oraz Szczegółowych wytycznych IZ dot. kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ, w tym m.in.:
- wydatki związane z wytworzeniem lub nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
- koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
- koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych,
- koszty zakupu usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku,
- koszty działań promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja o wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej,
- inne koszty wynikające bezpośrednio ze specyfiki przedsięwzięcia, w szczególności opłaty wpisowe lub członkowskie.
Za kwalifikowalne uznaje się także koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu oraz zarządzania projektem.
6. Typ beneficjentów
jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego jednostki wybrane w drodze przetargu, świadczące usługi publiczne na zlecenie jst, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego,
w których co najmniej 50% akcji lub udziałów posiada jst., Policja, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego
(w związku z przewidzianymi dla nich typami projektów)
7. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
-
8. Alokacja finansowa na działanie ogółem
153 503 056
9. Wkład ze środków unijnych na działanie
-
10. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie
130 477 598
11. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie
23 025 458
12. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie od 50% do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
13. Minimalny wkład własny beneficjenta (%)(jeśli dotyczy)
Minimalna wysokość wkładu własnego wynosić będzie od 15% do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy pomocy określającej poziom dofinansowania.
14. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na nabycie lub modernizację pasażerskiego taboru kolejowego w ramach regionalnych programów operacyjnych – projekt,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie publicznego transportu miejskiego w ramach regionalnych programów operacyjnych – projekt.
15. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013  rozpoczął się w dniu
1 stycznia 2007 r.
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
16. Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)
-
17. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)
-
18. Forma płatności
Dotacja rozwojowa w formie refundacji bądź zaliczki przekazywanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.Aktualności

UWAGA NA OSZUSTÓW!

czwartek, 10 październik 2013

UWAGA NA OSZUSTÓW!

poniedziałek, 30 kwiecień 2012

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW!

piątek, 29 lipiec 2011

Pliki do pobrania

Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ na 2011 rok Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2013 roku Nabór do Działania 3.1 (16.12.2013-31.01.2014) Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2012 roku Ogłoszone konkursy o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 w 2011 roku Nabór w ramach Działania 3.1 (18.10.2010-22.11.2010)-projekt systemowy Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok - 20.11.2013r. (367,25 kB) Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (247,98 kB) Okresowy plan ewaluacji na 2011 rok (537,99 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 27 sierpnia 2014 roku (1,64 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - aktualizacja luty 2014 r. (1,38 MB) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 6 kwietnia 2016 r. (3,06 MB) Regulamin konkursu (745,5 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - styczeń 2016r. (2,8 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 kwietnia 2012 (277 kB) Zaktualizowane Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ - przyjęte w dniu 30 października 2008 roku przez Komitet Monitorujący RPOWŚ (1,63 MB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 7 września 2011 (282,79 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 23 maja 2012 (309,59 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2012-aktualizacja 9 maja 2012 (311,02 kB) Załącznik nr 1 do Okresowego Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2007-2013 (rok 2011) (290,66 kB) Analiza ekonomiczno-finansowa (207,5 kB) Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013-wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 (4,24 MB) Rejest wprowadzonych zmian (380,57 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 29 kwietnia 2010 roku (2,69 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 9 maja 2012 roku (2,71 MB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 16 listopada 2011 (268,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 4 maja 2011 (273,2 kB) Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych - zaktualizowano 27 stycznia 2011 roku (273,91 kB) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - wersja z 29 kwietnia 2010 roku (1,17 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 16 czerwca 2010 roku (1,25 MB) Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 18 kwietnia 2012 roku (1,27 MB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 18 kwietnia 2012 roku (2,71 MB) Wzór Wniosku o dofinansowanie (361 kB) Instrukcja wypełniania formularza Wniosku o dofinansowanie (714,5 kB) Rejestr wprowadzonych zmian - kwiecień 2012r. (465,42 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany w dniu 15 lutego 2012 roku (2,7 MB) Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (751,03 kB) Lista załączników (154,5 kB) Instrukcja wypełnienia załączników (572,5 kB) Karta oceny formalnej (293 kB) Karta oceny merytoryczno-technicznej (285,5 kB) Wzór pre-umowy (203,5 kB) Wzór Umowy o dofinansowanie (300 kB) Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich (1,82 MB) Załącznik 3 - Lista wskaźników kluczowych przechowywanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13) (166,61 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2012 rok zatwierdzony w dniu 21 marca 2012 roku (308,37 kB) Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na 2013 rok (361,42 kB) Harmonogram zapotrzebowania na płatności wg podpisanych umów w ramach RPOWŚ 2007-2013 (85 kB) Lista podstawowa - Działanie 3.1 -13 marczec 2014r. (94,78 kB) Lista podstawowa z uwzględnieniem listy rezerwowej dla Działania 3.1 konkurs nr 3.1.4 - 17 marca 2014r. (113,07 kB) Lista rezerwowa - Działanie 3.1 - 13 marczec 2014r. (101,3 kB) Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokument pn. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie-rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne (404,78 kB) Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - zaktualizowany 6 czerwca 2014r. (628,85 kB) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ zaktualizowany - maj 2014r. (2,8 MB) Uchwała - Plan Komunikacji (06.06.2014r.) (18,48 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja 4 luty 2015 (273 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 - aktualizacja kwiecień 2014r. (278,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 18 maja 2011 (280,5 kB) Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013 z 29 kwietnia 2010 (280,5 kB) Zaktualizowany Harmonogram konkursów w ramach RPOWŚ na rok 2011-aktualizacja 30 marca 2011 (271,71 kB) Załącznik 1 do Planu Komunikacji (06.06.2014r.) (131,15 kB)
Powrót Drukuj stronę