Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328351

Pytania i odpowiedziCo będzie warunkiem przekazania Beneficjentowi środków z dotacji rozwojowej?
Co należy rozumieć pod pojęciami: rok bieżący, ostatni okres sprawozdawczy, poprzedni okres sprawozdawczy, okres sprawozdawczy za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego, zastosowanymi w Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP?
Co należy rozumieć przez Płatność pośrednią?
Co rozumiemy przez Płatność końcową?
Co zrobić w sytuacji kiedy nieruchomość jest współwłasnością małżeństwa, a projekt będzie realizowany przez jednego małżonka?
Czy dochód wygenerowany w ramach projektu pomniejsza kwotę dotacji (w ramach Działania 1.1 RPOWŚ)?
Czy błędne określenie kosztów kwalifikowanych dotyczących kosztów wynagrodzenia przez zaliczenie jako koszty kwalifikowane wynagrodzeń nowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, które przez komisje nie zostaną zakwalifikowane jako nie związane bezpośrednio z inwestycją będzie skutkować negatywną oceną całego wniosku - czy tylko zostanie wprowadzona korekta dotycząca tego błędu i koszty kwalifikowane zostaną pomniejszone bez dyskwalifikacji wniosku z tej przyczyny?
Czy firma - Specjalistyczne gospodarstwo rolne prowadzone na wpis do ewidencji może uzyskać wsparcie na działania związane z turystyką Budowa hotelu? Zatrudnia ludzi, w zakresie działalności ma wiele rzeczy.
Czy firma z kapitałem zagranicznym może uzyskać wsparcie? Jeśli tak to czy udział kapitału zagranicznego jest określony?
Czy firmy transportowe mogą uzyskać wsparcie na zakup samochodów?
Czy jest możliwe stosowanie przez banki zabezpieczeń kredytów / pożyczek finansujących projekty unijne, w postaci zastawu rejestrowego, przewłaszczenia oraz hipoteki na środkach trwałych / nieruchomościach zakupionych ze środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także cesji dotacji na Bank?
Czy jeśli z wdrożeniem projektu zostaną zatrudnione osoby na pełen etat, które w momencie składania wniosku były zatrudnione na umowę zlecenie, bądź na część etatu, koszty osobowe w przypadku tych osób mogą być kosztem kwalifikowanym? Jeśli tak - w jakiej wysokości? Firma przygotowując inwestycję zatrudnia osoby, które nadzorują proces przygotowania inwestycji - na część etatu lub na umowę zlecenie, a następnie po wdrożeniu projektu osoby te zatrudnione są na cały etat - na stanowiskach kierowniczych.
Czy koszt wynagrodzenia pracowników biurowych, którzy zatrudnieni zostaną do obsługi linii produkcyjnej zakupionej w wyniku dotacji do opracowania wszelkiej dokumentacji związanej z produkcją tylko i wyłącznie nowych produktów jest kosztem kwalifikowanym do 25.000 zł?
Czy koszty homologacji czyli de facto adaptacji urządzeń na rynek polski mogą być uznane jako koszt kwalifikowany?
Czy leasingodawca musi być z województwa świętokrzyskiego?
Czy małe przedsiębiorstwo, które chce uzyskać maksymalną ilość punktów w kategorii "Deklarowany wkład własny projektodawcy" w ocenie merytorycznej powinno zadeklarować wysokość dotacji na poziomie 35%?
Czy możliwe jest dokonanie wyboru konkretnej maszyny przed złożeniem wniosku i wpisanie jej do dokumentacji projektowej?
Czy możliwe jest sfinansowanie poniżej opisanej inwestycji w ramach RPOWŚ działanie 1.1 gdy w tym programie kwota dotacji przekracza 300.000 zł - zgodnie z zapisami w wytycznych tego programu.Inwestycja będzie dotyczyć rozbudowy i wyposażenia baru - działalność ta jest na liście PKD - PROW i spełnia wszystkie inne kryteria kwalifikacji do tego programu. Z uwagi na różnice w poziomie dofinansowania pomiędzy programami RPOWŚ i PROW dotyczącymi intensywności pomocy dla mikroprzedsiębiorstw oraz uznania za koszty kwalifikowane kosztów wynagrodzenia nowo zatrudnionych osób w wysokości 25.000 na każdą osobę (w RPOWŚ) przy założeniu wartości inwestycji 350.000 zł oraz zatrudnieniu 4 osób poziomy dofinansowania kształtują się następująco: w RPOWŚ koszty kwalifikowalne to 450.000 zł - dotacja (70%) - 315.000 zł w PROW koszty kwalifikowalne to 350.000 zł - dotacja (50%) - 175.000 zł Wszystkie zapisy uszczegółowień obu programów pozwalają na uzyskanie dotacji dla inwestycji powyższej zarówno z PROW jak również z RPOWŚ w związku z tym mam pytanie czy w tym przypadku przedsiębiorca może aplikować w programie RPOWŚ? Nadmieniam, że inwestycja będzie spełniać cele programu w postaci wprowadzenia innowacyjności świadczonych usług w firmie działającej na rynku od kilku lat oraz stworzone zostaną nowe miejsca pracy.
Czy można uzyskać wsparcie na produkcję brykietu, peletu z substancji organicznych (słoma, trociny, rośliny energetyczne)?
Czy nowozatrudnieni pracownicy muszą być zameldowani w naszym województwie?
Czy przedmiotem dofinansowania w Regionalnym Programie może być urządzenie, które nie będzie zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, ze względów bezpieczeństwa i efektywności działania tego urządzenia? Zarządzanie takim serwerem odbywa się zdalnie z miejsca prowadzonej działalności gospodarczej (świętokrzyskie) a samo urządzenie nie rodzi potrzeby zatrudnienia pracownika do jego obsługi w miejscu lokalizacji.
Czy stanowi koszt kwalifikowalny w RPOWŚ działanie 1.1 inwestycja polegająca na zakupie wyposażenia hotelu w postaci: klimatyzacja, windy, wyposażenie kuchni, wykonanie barku, wyposażenie sali bilardowej, sali konferencyjnej, zakup mebli? Budowa hotelu rozpoczęła się w ubiegłym roku, natomiast jego oddanie planowane jest na 4 kwartał br. Czy przed oddaniem hotelu powyższe wyposażenie może być uznane za koszt kwalifikowalny? Z informacji uzyskanych od Państwa wynika, że sama budowa z uwagi na fakt wcześniejszego jej rozpoczęcia nie może zostać uznana za nową, a tym samym nie może być kosztem kwalifikowalnym. Czy w takim wypadku elementy wyposażenia mogą być uznane za taki koszt?? Nowo budowany hotel będzie drugim obiektem firmy starającej się o dotację, która działalność hotelarską prowadzi już od 10-ciu lat w innej lokalizacji.
Czy średni przedsiębiorca z woj. Świętokrzyskiego może otrzymać dofinansowanie na dwa projekty (nie zależne od siebie) - jeden dotyczyłby komputeryzacji, co prowadzi do zmiany procesu produkcyjnego-zmiana organizacyjna przedsiębiorstwa, natomiast drugi polegałby na zakupie maszyny, urządzenia, dzięki któremu wprowadzona zostanie nowa usługa. Czy w związku z tym pomoc publiczna wystąpi i czy oprócz ujętych w uszczegółowieniu programu maksymalnych wielkości intensywności pomocy publicznej liczonych wobec projektu zgodnie z rozporządzeniem o regionalnej pomocy inwestycyjnej, istnieją jakieś przesłanki przeciw udzieleniu wsparcia dla takiego przedsięwzięcia? Proszę o informację, czy przeprowadzenie dwóch niezależnych projektów oraz pomoc publiczna w ramach tych projektów jest w jakiś sposób kumulowana i czy jest jakiś maksymalny pułap.
Czy usługi świadczone dla firmy realizującej projekt przez firmy zewnętrzne w sprawach doradztwa prawnego, księgowości, ubezpieczenia, doradztwa przy pozyskiwaniu pracowników, windykacji podlegają dofinansowaniu?
Czy w ramach działania 1.1 RPOWŚ - "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" może aplikować średnie przedsiębiorstwo, którego forma prawna to jednoosobowa spółka skarbu państwa? Czy oprócz ograniczeń co do zakresu działania przedsiębiorstw ustanowionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE są jeszcze inne ograniczenia? Podmiot działa w branży górnictwa odkrywkowego surowców skalnych.
Czy zakup komputera będzie koszem kwalifikowalnym projektu?
Czy zatrudnienie na umowę zlecenie osoby, która ma się zająć tylko i wyłącznie sprawami związanymi z projektem (analizą rynku dostawców maszyn, które będą zakupione w wyniku projektu, analizą rynku odbiorców nowych produktów powstałych w wyniku realizacji projektu) przed terminem złożenia wniosku w działaniu 1.1 jest dopuszczalne i nie spowoduje zarzutu zbyt wczesnego rozpoczęcia realizacji projektu? Nie chodzi tutaj o uznanie wynagrodzenia za koszt kwalifikowany ale tylko o odpowiedź czy fakt samego zatrudnienia tej osoby może zostać uznany za rozpoczęcie projektu - co będzie skutkować odrzuceniem całego wniosku?
Jakie dokumenty finansowe na etapie składania wniosku ma przedstawić Beneficjent Działania 1.1 ,, Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” nie prowadzący pełnej księgowości?
Jakie stanowiska pracy mogą zostać uznane jako koszt kwalifikowany? Czy jest jakiś wykaz lub wytyczne interpretacji?
Jednym z elementów składowych projektu jest zakup nieruchomości wraz z budynkiem do celów projektu. Nieruchomość obciążona jest wierzytelnościami a firma która ją sprzedaje nie ma możliwości pokrycia zobowiązań. Sprzedający chce zawrzeć z nabywcą umowę przedwstępną sprzedaży, w której płatność za nieruchomość będzie odbywać się na konto firmy sprzedającej oraz konta wierzycieli tej firmy (wierzyciele wyrażą pisemną zgodę na sprzedaż wierzytelności w której zastrzegą, że zgadzają się na sprzedaż pod warunkiem zapłaty należnych kwot na ich konta). Nie chcemy płacić całej należnej kwoty za nieruchomość na konto sprzedającego gdyż jest to firma mocno zadłużona i nie ma żadnej pewności czy zapłaci wierzycielom którzy wpisani są w hipotekę tej konkretnej nieruchomości, czy opłaci inne swoje zobowiązania. Czy w związku zaistniałą sytuacją całość kwoty wydatkowanej na zakup nieruchomości wraz z budynkiem, zarówno ta przelana na konto wierzycieli jak i ta konto sprzedającego będzie uznane przez Państwa za wydatek kwalikowany projektu (wartość gruntu nie przekroczy 10% całej inwestycji)? Czy do składanego wniosku należy złożyć wycenę nieruchomości wraz z budynkiem? Czy można zawrzeć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie umowę przedwstępną sprzedaży (bez zaliczki ale z karami za odstąpienie umowy) Czy w związku z tym że nasza firma będzie wnioskować o dofinansowanie na poziomie 60%, zakup nieruchomości a następnie jej modernizacja do celów projektu wiązać się będzie z koniecznością rozpisywania ogłoszenia o zamówieniu publicznym? Czy do wniosku należy załączyć szczegółową wycenę wszystkich prac modernizacyjnych czy wystarczy szacunkowe określenie kosztu modernizacji w biznes planie i wniosku?
Kiedy należy składać wnioski o płatność do IZ RPOWŚ na lata 2007-2013?
Kiedy należy wypełniać załącznik IA, I B przy dokumentowaniu postępowań OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.1?
Kiedy należy złożyć pierwszy wniosek o płatność?
Kiedy należy złożyć wniosek o płatność końcową?
Kiedy następuje rozpoczęcie realizacji projektu?
Kiedy następuje zakończenie rzeczowe realizacji projektu?
Kiedy nie zachodzi ustanie trwałości Projektu?
Kwota pomocy na projekt. Inwestycja polega na budowie centrum hotelowo - konferencyjnego (hotel z zapleczem). W pierwszym etapie zostanie wybudowany budynek i wykończone pomieszczenia hotelowe. W drugim etapie zostaną wykończone sale konferencyjne i zaplecze (basen, kręgielnia, siłownia SPA itp). Czy mogą to być dwa projekty tz. I budowa budynku i wyposażenie hotelu, a II wyposażenie pozostałej części. Trzeci etap tej inwestycji to rozbudowa istniejącej części czy to może być III projekt?
Na jakim obszarze terytorialnym może być realizowany projekt w ramach RPOWŚ oraz na jakim obszarze terytorialnym można wykorzystywać środki trwałe zaangażowane w projekcie?