Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407632

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 6.1 i 6.2 RPOWŚ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:
 
Osi Priorytetowej 6 – Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast
Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu
Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 01.10.2008 r. do 31.10.2008 r. ,
w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00


Do składania projektów w ramach Działania 6.1 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:


Do składania projektów w ramach Działania 6.1 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
 • Miasto Kielce;
 • samorządy miast powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego;

Do składania projektów w ramach Działania 6.2 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
 • gminne jednostki samorządu terytorialnego nie będące beneficjentami w Działaniu 6.1

Wyłączeniu w ramach naboru podlegają następujący Beneficjenci: przedsiębiorcy (zgodnie z definicją zapisaną w załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE nr 70/2001 z dnia 12.01.2001 r.) oraz zarządcy (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego lub inne podmioty , które wykonują działalność w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych lub użytkowych, oraz zgodnie ze statutem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe a także osoby fizyczne wykonujące działalność w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych lub użytkowych), uczestniczący
w projektach w charakterze partnera głównego wnioskodawcy-jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto ze względu na przedmiot realizowanej inwestycji wyłączeniu podlegają projekty dotyczące poprawy systemów transportowych miast ( w tym zakup taboru transportu miejskiego, budowa lub modernizacja infrastruktury publicznego transportu pasażerskiego) oraz infrastruktury targowej i wystawienniczej.


Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działaniach 6.1 i 6.2 w punkcie
14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.


Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi :
     dla Działania 6.1 - 17 250 151 Euro tj. 57 784 555 PLN*
     dla Działania 6.2 - 19 615 134 Euro tj. 65 706 775 PLN*
kurs Euro = 3,3498 zł  z dnia  28 sierpnia 2008 r.
 
* wielkość środków w PLN może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości kursu Euro.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Działań 6.1 i 6.2 wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.
Maksymalna/Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu została określona w  Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.


Konkurs przewidziany jest dla inwestycji, których rozpoczęcie rzeczowe powinno nastąpić nie później niż do końca czerwca 2010 r.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie  I etapu konkursu nastąpi w kwietniu 2009 r., natomiast zakończenie  II etapu konkursu uzależnione będzie od zapisów zawartych w pre-umowie.

 

Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:

Departament Funduszy Strukturalnych
   Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.rpo-świętokrzyskie.pl. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 12 13, 342 14 98, 342 11 94 oraz w Punkcie Informacyjnym RPOWŚ pod numerem telefonu: 342 16 17.
 


Dokumenty do pobrania:
 • Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 w ramach Działań 6.1 i 6.2
 • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, Vi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Instrukcja wypełnienia wniosku  o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Lista załączników
 • Instrukcja wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Wzór karty oceny formalnej wniosku
 • Wzory kart oceny merytoryczno – technicznej
 • Wzór Pre – umowy
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 • Projekt Analizy Ekonomiczno – Finansowej
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Kryteria wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013
 • Formularz harmonogram E7 – Excel
 • Instrukcja do E7 – harmonogram
 • Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPOWŚ dotyczące przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013.
 • Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w  ramach Regionalnego    Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Regionalny  Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Linia demarkacyjna
 • Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
 
DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę