Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324225

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 3.1 i 3.2 RPOWŚ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:
Osi Priorytetowej 3 – Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu

Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 03.11.2008 r. do 04.12.2008 r. ,
w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 15.00
Do składania projektów w ramach działań: 3.1 i 3.2 uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenia, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki wybrane w drodze przetargu świadczące usługi publiczne na zlecenie jst;
 • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • spółki prawa handlowego, w których co najmniej 50% akcji lub udziałów posiada jst;
 • Policja (jedynie w Działaniu 3.1);
 • Państwowa Straż Pożarna (jedynie w Działaniu 3.1);
 • Inspekcja Transportu Drogowego (jedynie w Działaniu 3.1).


Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w Działaniach: 3.1 i 3.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Wyłączeniu podlegają projekty polegające na zakupie taboru kolejowego dla połączeń regionalnych- kategoria interwencji  18, dla których konkurs przewidziany jest w późniejszym terminie po wejściu w życie właściwych regulacji prawnych.

Indykatywna wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi:
dla Działania 3.1 – 15 818 467 EURO tj. 53 529 692 PLN*
   dla Działania 3.2 - 21 663 274 EURO tj. 73 308 519 PLN*
kurs Euro = 3,3840 zł  z dnia  29  września  2008 r.

*wielkość środków w PLN może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości kursu Euro.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów dla Działań 3.1 i 3.2 wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.


Jest to ostatni konkurs przewidziany na inwestycje drogowe w ramach Działań 3.1 i 3.2 RPOWŚ na lata 2007-2013.

 

Dokumenty o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Naboru Wniosków dla Projektów Infrastrukturalnych w ramach RPOWŚ:

Departament Funduszy Strukturalnych
   Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C2, pok. 251

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.rpo-świętokrzyskie.pl . Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pod numerami telefonów: 342 12 13, 342 14 98, 342 11 94 oraz w Punkcie Informacyjnym RPO WŚ pod numerem telefonu: 342 16 17.

Dokumenty do pobrania:
 • Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 6/08 w ramach Działań 3.1 i 3.2,
 • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Instrukcja wypełnienia wniosku  o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Lista załączników
 • Instrukcja wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Wzór karty oceny formalnej wniosku
 • Wzory kart oceny merytoryczno – technicznej
 • Wzór Pre – umowy
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 • Wytyczne IZ RPOWŚ w sprawie opracowania Analizy Ekonomiczno – Finansowej (tudium wykonalności),
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Kryteria wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013
 • Formularz harmonogram E7 – Excel
 • Instrukcja do E7 – harmonogram
 • Podręcznik kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w  ramach Regionalnego    Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
 • Linki:
   

  DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA
 • Powrót Drukuj stronę