Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328349

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie


Zanim przygotujesz Wniosek o dofinansowanie, musisz przemyśleć, z której Osi priorytetowej będziesz mógł skorzystać i jakiego typu projekt chcesz zrealizować.

Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, abyś zidentyfikował cel, któremu ma służyć Twój projekt oraz dziedzinę, której dotyczy (np. ochrona środowiska, poprawa warunków edukacji, rozwój Twojej firmy). Za różne dziedziny wsparcia odpowiadają różne Osie priorytetowe. Każda oś priorytetowa składa się z Działań, których cele są bardziej zawężone niż programu. Aby ustalić, do którego konkursu złożyć Wniosek o dofinansowanie, musisz określić tę najmniejszą jednostkę, której cel odpowiada celowi Twojego projektu (może to być np. działanie). Informację tą znajdziesz w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowych.

Przykład.
Twój projekt dotyczy zakupu nowej aparatury i nowoczesnego sprzętu dla szpitala. Obszarem wsparcia jest więc zdrowie (ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo zdrowotne). Ten obszar wsparcia to domena 5 Osi priorytetowej Wzrost jakości Infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. W Szczegółowym opisie osi priorytetowych łatwo zauważysz, że istnieje tylko jedno Działanie, które dotyczy zdrowia – jest to Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Teraz należy sprawdzić czy wydatki, które chcemy ponieść (zakup sprzętu) zostaną dofinansowane i czy podmiot, który będzie składał projekt jest uprawniony do otrzymania dofinansowania. Pierwszym dokumentem, w którym mieszczą się takie informacje jest właśnie Szczegółowy opis osi priorytetowych. Pamiętaj jednak, że w danym konkursie zasady te mogą być zawężone – dokładne informacje znajdziesz więc w regulaminie danego konkursu (ogłaszanego przy naborze).
Część wydatków, które musisz ponieść w ramach Twojego projektu, nie podlega dofinansowaniu. Są to wydatki lub koszty niekwalifikowalne, np.:
•    prowizje pobierane w ramach wymiany walut,
•    odsetki od zadłużenia,
•    kary i grzywny,
•    koszty poniesione w związku z wypełnieniem formularza Wniosku o dofinansowanie.

Wydatki, których dofinansowanie jest możliwe określane są terminem wydatków lub kosztów kwalifikowanych. Przejdź do informacji na temat poszczególnych działań, aby dowiedzieć się więcej.

Wniosek o dofinansowanie Twojego projektu składa się za pomocą formularza, który zawsze dostępny jest na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl. Do każdego wzoru Wniosku o dofinansowanie jest stworzona instrukcja wypełniania, którą znajdziesz na tej samej stronie. Tam również powinna znaleźć się cała dokumentacja związana z ubieganiem się o dofinansowanie. Zwróć uwagę na to, że często oprócz wersji papierowej i załączników musisz też dostarczyć wersję elektroniczną Wniosku o dofinansowanie.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i nie możesz znaleźć na nie odpowiedzi w instrukcji, możesz skontaktować się telefonicznie z Punktem Informacyjnym RPOWŚ.

Pamiętaj, iż sam Wniosek o dofinansowanie to nie wszystko. Twój wniosek – bez względu na jego merytoryczną zawartość - zostanie odrzucony, jeśli nie dołączysz do niego wymaganych w danym konkursie załączników.

DALEJ

Opracowano na podstawie informacji zawartych na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Powrót Drukuj stronę