Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328353

2009 rok


Nabór do Działania 1.1 (21.12.2009-08.02.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 - dla mikroprzedsiębiorstw
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - mikroprzedsiębiorcy
Przedłużenie terminu zakończenia oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej dla konkursu 1.1.3
Zarz±d Województwa dokonał wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ na lata 2007-2013
Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw
Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw
Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (21.12.2009-08.02.2010) dla mikroprzedsiębiorstw
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia oraz przyj±ł zaktualizowane listy: rankingow± oraz rezerwow± w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego przyj±ł zaktualizowan± Listę rankingow± projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 2.4 (14.12.2009 - 18.01.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4
Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych RPOW¦ 2007-2013
Lista rakingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Konkursu 2.4.3 dla Dzialania 2.4
Nabór do Działania 1.1 (01.12.2009-11.01.2010)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013 - dla małych przedsiębiorstw
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 - dla małych przedsiębiorstw
Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOW¦
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w ramach konkursu zamkniętego 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw
Wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 skierowanego do małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (01.12.2009-11.01.2010) dla małych przedsiębiorstw
Lista podpisanych Umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 (01.12.2009-11.01.2010) dla małych przedsiębiorstw
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego przyj±ł zaktualizowan± Listę rankingow± rankingowa projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 1.4 (02.11.2009-07.12.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4
Informacja nt. zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 1.4.1 RPOW¦
Lista rankingowa projektów z Działania 1.4 po ocenie merytoryczno-technicznej
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.1 w ramach Działania 1.4 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działań 6.1 i 6.2 (01.10.2009-06.11.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie dla Działań 6.1 i 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej VI
Zakończono ocenę formaln± wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 5/09 w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 6.1 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 6.2 RPOW¦
Warunkowy wybór projektów przez Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego w ramach Działania 6.1 i 6.2
Podpisano Pre-umowy o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 oraz Działania 6.2 RPOW¦ 2007-2013
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu nr 6.2.2 w ramach Działania 6.2 RPOW¦ 2007-2013
Podpisano Pre-umowy z Konkursu 6.2.2 w ramach Działania 6.2 RPOW¦ 2007-2013
Aktualizacja listy podstawowej i rezerwowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 6.2.2 dla Działania 6.2 RPOW¦ na lata 2007-2013 - uchwała z dnia 26.09.2012
Aktualizacja listy podstawowej w ramach konkursu zamkniętego nr 6.2.2 dla Działania 6.2 - uchwała z dnia 26 lutego 2014 r.
Nabór do Działania 1.1 (21.09.2009 - 26.10.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu 1.1.3 dla Działania 1.1 RPOW¦ - ¶rednie przedsiębiorstwa (21.09.2009-26.10.2009)
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla ¶rednich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOW¦
Nabór do Działania 5.3 (3.08.2009-14.09.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.3 RPOW¦
Zakończono ocenę formaln± wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 4/09 do Działania 5.3 RPOW¦
Lista projektów po ocenie merytoryczno - technicznej złożonych w ramach konkursu 5.3.2
Lista projektów po ocenie merytoryczno - technicznej konkursu nr 5.3.2 wraz z uwzględnieniem listy rezerwowej utworzonej w ramach konkursu nr 5.3.1
Warunkowy wybór projektów w ramach Działania 5.3 RPOW¦
Podpisano umowy wstępne w ramach Działania 5.3 RPOW¦
Nabór do Działań 4.1 i 4.2 (11.05.2009-22.06.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
Zakończono nabór w ramach Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
Zakończono ocenę formaln± projektów złożonych w ramach konkursu dla Działań 4.1 i 4.2 RPOW¦
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu dla Działania 4.1 (11.05.2009 - 22.06.2009)
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu dla Działania 4.2 (11.05.2009 - 22.06.2009)
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu dla Działania 4.2 z uwzględnieniem listy rezerwowej z konkursu 4.2.1 (11.05.2009 - 22.06.2009)
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu dla Działań 4.1 i 4.2
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego podpisał umowy wstępne w ramach Działań 4.1 i 4.2
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Wybrano do dofinansowania dwa dodatkowe projekty z listy rezerwowej w ramach Działania 4.2 RPOW¦ na lata 2007-2013
Warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007-2013
Nabór do Działania 2.4 (16.03.2009 - 30.04.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.4 RPOW¦
Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych RPOW¦ 2007-2013
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu 2.4.2 (16.03.2009 - 30.04.2009)
Zał±cznik numer 1 do Uchwały nr 2015/09 z dnia 15 wrze¶nia 2009 r. Zarz±du Województwa ¦więtokrzyskiego
Nabór do Działania 2.3 (5.03.2009 - 10.04.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 2.3 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.3 (05.03.2009-10.04.2009)
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 2.3 (05.03.2009-10.04.2009) z uwzględnieniem list rezerwowych konkursów 2.3.1 oraz 2.3.2
Lista projektów wybranych warunkowo do dofinansowania w ramach konkursu nr 2.3.3 do Działania 2.3 (05.03.2009 - 10.04.2009)
Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr 2.3.3 do Działania 2.3 (05.03.2009 - 10.04.2009)
Nabór do Działania 5.1 (12.02.2009 - 20.03.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.1 RPOW¦
Informacja na temat zakończenia naboru w ramach Działania 5.1 RPOW¦
Zakończono ocenę formaln± wniosków dla konkursu nr 2/09 w ramach Działania 5.1 RPOW¦
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach Działania 5.1 (12.02.2009-20.03.2009)
Korekta listy rankingowej dla konkursu w ramach Działania 5.1
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego wybrał projekty, które otrzymaj± dofinansowanie w ramach Działania 5.1 RPOW¦
Zarz±d Województwa ¦więtokrzyskiego parafował umowy wstępne w ramach konkursu do Działania 5.1 RPOW¦
Aktualizacja Listy podstawowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu 5.1.1 dla Działania 5.1 RPOW¦ 2007-2013
Nabór do Działania 1.1 (19.01.2009 - 27.02.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 1.1 RPOW¦
Zakończono ocenę formaln± wniosków złożonych w ramach konkursu dla Działania 1.1 RPOW¦
Komunikat w sprawie przewidywanego terminu zakończenia oceny merytoryczno - technicznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu zamkniętego 1.1.2.
Lista rankingowa po ocenie merytoryczno - technicznej w ramach konkursu 1.1.2 dla Działania 1.1 RPOW¦ (19.01.2009-27.02.2009)
Lista rankingowa z konkursu 1.1.2. ł±cznie z list± rezerwow± konkursu 1.1.1. 2009-09-15
Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1.1.2 (19.01.2009 - 27.02.2009)
Lista rezerwowa projektów w ramach naboru 1.1.2 wraz z list± rezerwow± projektów z konkursu 1.1.1
Lista projektów odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów ogólnodopuszczaj±cych (19.01.2009 - 27.02.2009)
Lista projektów odrzuconych ze względu na nieuzyskanie wymaganej ilo¶ci punktów (19.01.2009 - 27.02.2009)
Aktualizacja Listy rankingowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1
Nabór do Działania 5.2 (12.01.2009 - 12.02.2009)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Działania 5.2 RPOW¦
Zakończono nabór do Działania 5.2 RPOW¦
Zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach Działania 5.2
Lista rankigowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej
Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno - technicznej wraz z uwzględnienie listy rezerwowej z konkursu odbytego w dniach 16.06.2008 - 16.07.2008
Projekty w ramach Działania 5.2 warunkowo wybrane do realizacji
Lista podpisanych wstępnych umów o dofinansowanie
Wznowienie naboru do Działania 1.2

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.1 do Działania 1.2
Zamknięcie z dniem 30 czerwca 2011 roku wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1. w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powi±zań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata
Komunikat w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na jednoetapowy konkurs otwarty nr 1.2.1 ogłoszony dla Działania 1.2 RPOW¦ 2007-2013
Ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu zakończenia oceny merytoryczno-technicznej wniosku nr 009/11 złożonego w ramach naboru nr 1.2.1 do dnia 14 sierpnia 2012 roku
Powrót Drukuj stronę