Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324250

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Cele i główne obszary wsparcia Programu Kapitał Ludzki

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki
.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:


 - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo  
 - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
 - Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 - Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz  wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
 - Wzrost spójności terytorialnej.

Priorytety PO KL


Centralne:

I- Zatrudnienia i integracja społeczna

II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

III - Wysoka jakość systemu oświaty

IV - Szkolnictwo wyższe i nauka

V - Dobre rządzenie

Regionalne:

VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

VII - Promocja integracji społecznej

VIII - Regionalne kadry gospodarki

IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachKTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Projekty w ramach PO KL są realizowane w dwóch podstawowych trybach:


  • systemowym: projekty o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym realizowane przez ściśle określonych beneficjentów, którzy są wymienieni w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.
  • konkursowym - projekty, o dofinansowanie których mogą się ubiegać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) a w szczególności:
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
  • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • instytucje rynku pracy,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • instytucje szkoleniowe.

Finansowanie


Program Kapitał Ludzki realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych (budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Na realizację Programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 przewidziano ponad 11,4 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki tj. ponad 1,7 mld euro stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na minimalnym poziomi, tj. 15%.

PO KL obejmuje całość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi ok 14,43% całości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych w latach 2007-2013.

W ramach Programu ok. 60% środkó zostanie przeznaczonych na realizację wsparcia realizowanego przez regiony, natomiast ok. 40% środków skierowano na realizację wsparcia sektorowego na szczeblu centralnym.


Podział środków finansowych pomiędzy województwa w ramach komponentu regionalnego został dokonany na podstawie liczby mieszkańców województwa, stopy bezrobocia, liczby małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie, liczby osób utrzymujących się z rolnictwa oraz wskaźnika regionalnego zróżnicowania PKB na głowę mieszkańca. Dodatkowe wsparcie finansowe otrzymało 5 województw Polski Wshodniej, w celu przyśpieszenia procesów rozwojowych i pełniejszego włączenia się tych obszarów w procesy tworzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.


Instytucje


Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, funkcję Instytucji Zarządzającej w PO KL pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a zgodnie z regulaminem wewnętrznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego obowiązki IZ pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym


Szczegółowe informacje na temat systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPliki do pobrania
:

Plan działań na rok 2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Powrót Drukuj stronę