Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404574

Wykaz skrótów

Słownik opracowany na podstawie słowników z poszczególnych Programów Operacyjnych.

• AGC – Umowa europejska o głównych międzynarodowych połączeniach sieci kolejowych
• AGTC – Umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących
• ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• ARP S.A. – Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
• B+R – działalność badawczo-rozwojowa
• B+RT – badania i rozwój technologiczny
• BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
• BAT – najlepsze dostępne techniki [best available techniques]
• BERD – nakłady podmiotów gospodarczych na działalność badawczą i rozwojową
• Biura TT – Biura Transferu Technologii
• BIZ – bezpośrednie inwestycje zagraniczne
• BPO – business process offshoring
• CD – Centrum Doskonałości
• CITES – konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków ZagroŜonych, konwencja waszyngtońska [Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora]
• CTT – Centrum Transferu Technologii
• CZT – Centrum Zaawansowanych Technologii
• EBI – Europejski Bank Inwestycyjny
• EBOR – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
• EFR – Europejski Fundusz Rybacki
• EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
• EFRROW – Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich
• EFS – Europejski Fundusz Społeczny
• EIC – Centrum Euro Info
• EIT+ – Europejski Instytut Technologiczny +
• EPO – Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office)
• EQUAL – Inicjatywa Wspólnoty wspierająca działania na rzecz stworzenia większej liczby miejsc pracy i zapewnienia dostępu do niej w Unii Europejskiej
• FS – Fundusz Spójności
• GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
• GERD – nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową
• GOW – gospodarka oparta na wiedzy
• GUS – Główny Urząd Statystyczny
• IBnGR – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
• ICT – technologie informacyjne i komunikacyjne (information and communication technologies)
• INTERREG Inicjatywa Wspólnoty wspierająca współpracę transregionalną, międzynarodową i międzyregionalną w Unii Europejskiej
• IOB Instytucje Otoczenia Biznesu
• IP – Instytucja pośrednicząca
• IPZII/IW –Instytucja pośrednicząca II stopnia/ Instytucja wdraŜająca
• ISPA – Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej [Instrument for Structural Policie for Pre-Accession]
• IST – Inteligentne systemy transportowe
• IZ – Instytucja zarządzająca
• IZ PWW Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty
• JBR – jednostki badawczo-rozwojowe
• JRE – Jednolity Rynek Europejski
• JST – jednostki samorządu terytorialnego
• KE – Komisja Europejska
• KIG – Krajowa Izba Gospodarcza
• KM – Komitet Monitorujący
• KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
• KSI – Krajowa Sieć Innowacji
• KSU – Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
• KWP – Komenda Wojewódzka Policji
• KWPSP – Komenda Województwa Państwowej Straży Pożarnej
• LNG – skroplony gaz ziemny [liquefied natural gas]
• MaMoR2 – Model równowagi ogólnej (ang. computable general equilibrium model, CGE)
• MG – Ministerstwo Gospodarki
• MGiP – Ministerstwo Gospodarki i Pracy
• MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
• MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
• MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa
• MŚ – Ministerstwo Środowiska
• MZ – Ministerstwo Zdrowia
• NBP – Narodowy Bank Polski
• NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
• NOT – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
• NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 2007-2013
• NSS – Narodowa Strategia Spójności
• NUTS / NTS – Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (ang. Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
• Ocena ex-ante – Ocena przed rozpoczęciem realizacji Programu
• Ocena ex-post – Ocena po zakończeniu realizacji Programu
• Ocena on-going – Ocena w trakcie realizacji Programu
• OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development)
• OOŚ – ocena oddziaływania na środowisko
• OSR – ocena skutków regulacji
• OZE – odnawialne źródła energii
• PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
• PAN – Polska Akademia Nauk
• PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• PGL Państwowe Gospodarstwo Leśne
• PGNiG S.A. – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
• Phare – Program pomocy w przebudowie gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej (Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies )
• Phare CBC – Program Współpracy Przygranicznej Phare (ang. Phare Crossborder Cooperation)
• Phare SSG – Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (ang. Phare Social and Economic Cohesion)
• PK – Punkt Konsultacyjny
• PKB – produkt krajowy brutto
• PKB per capita - Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca
• PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
• PKM – Pomorski Komitet Monitorujący
• PKP PLK.S.A – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
• PO – Program Operacyjny
• PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
• POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
• POT – Polska Organizacja Turystyczna
• PPS – Parytet siły nabywczej (ang. purchasing-power parity)
• PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
• PWW – Podstawy Wsparcia Wspólnoty
• RIF – Regionalna Instytucja Finansująca
• RIS-P – Regionalna Strategia Innowacyjna dla Województwa Pomorskiego
• RLM – równowaŜna liczba mieszkańców
• RM – Rada Ministrów
• RP – Rzeczpospolita Polska
• RPO – Regionalny Program Operacyjny
• RSI – Regionalne Strategie Innowacyjne
• SAPARD – Przedakcesyjny Instrument na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
• SITC – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu (Standard International Trade Classification)
• SKM - Szybka Kolej Miejska
• SL – Strategia Lizbońska
• Służby SAR – Morskie SłuŜby Poszukiwania i Ratownictwa
• Spin-off, spin-out – Nowoutworzone przedsiębiorstwo oparte na wiedzy
• SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
• SPO – Sektorowy Program Operacyjny
• SPO Transport – Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006
• SPO WKP – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006
• SPO – Rolny Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
• SPO – Ryby Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006
• SPOT – Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006
• SPO-WKP – Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
• Spółka z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• SRWP – Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
• SSE – Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Start-up – Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą
• SWOT – Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
• SWP – Samorząd Województwa Pomorskiego
• SWW – Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013
• TEN-E – transeuropejskie sieci energetyczne
• TEN-T – transeuropejskie sieci transportowe
• toe – tona ekwiwalentu ropy [ton of oil equivalent]
• TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
• UE – Unia Europejska
• UE-15 – 15 państw członkowskich Unii Europejskiej, które były członkami UE przez 1 maja2004 r.
• UE-25 – 25 państw członkowskich Unii Europejskiej po rozszerzeniu 1 maja 2004 r.
• UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)
• UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
• UP RP – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
• US PTO – Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office).
• Usługi on-line – Usługi świadczone przez Internet
• WDB – Wartość Dodana Brutto
• WE – Wspólnota Europejska
• WFOŚiGW – wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
• WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
• WUS – Wojewódzki Urząd Statystyczny
• ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich
• ZMiUW – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
• ZOZ – zakład opieki zdrowotnej
• ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Powrót Drukuj stronę