Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404476

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.1 do Działania 1.2

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
OGŁASZA od dnia 01.10. 2009 aż do wyczerpania limitu dostępnych środków lub zamknięcia konkursu przez Zarząd Województwa
Wznowienie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego  nr 1.2.1
o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach
Osi Priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości
Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw.
Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 18 000 000,00 PLN 
Do udziału w konkursie zaprasza się podmioty gospodarcze, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • podmioty prowadzące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (WE) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008r. str. 3),
  • zarejestrowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego, 
  • prowadzące działalność gospodarczą w ramach formalnej sieci powiązań kooperacyjnych (konsorcja, klastry, stowarzyszenia, związki) funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego;
  • działające na rynku powyżej 6 miesięcy,
  • nie podlegające wykluczeniu Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z późn. zm.) oraz linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami;
  • uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
  • wykluczeni są przedsiębiorcy – partnerzy projektu zależni między sobą w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/ 2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. oraz powiązania rodzinne w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
  • w celu uniknięcia podwójnego finansowania wsparcie inwestycyjne w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przykładowe rodzaje projektów do wsparcia:
-    Dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez grupę przedsiębiorstw;
-    Dofinansowanie kosztów zastosowania i wykorzystywania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania klasterem przemysłowym;  
-    Dofinansowanie kosztów zakupu wyników prac badawczo – rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej przez klaster przedsiębiorstw;
-    Dofinansowanie kosztów budowy i rozbudowy klasterów o znaczeniu regionalnym;
- itp.
Poziom dofinansowania projektów w ramach Działania 1.2 wynosi:
minimalnie - 10 000,00 PLN ,
maksymalnie - 3 999 999,00 PLN
stanowiąc jednocześnie nie więcej niż 50 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 - 15.30, osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub przesyłką kurierską,

w Sekretariacie Naboru Projektów Gospodarczych,
Departament Funduszy Strukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Szczegółowe zasady składania wniosków dla beneficjentów Działania 1.2 zostały zamieszczone w Regulaminie wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1.
UWAGA: Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie do 90 dni roboczych liczonych od daty wpływu wniosku w ramach konkursu 1.2.1, pod warunkiem nie przedłużenia terminów oceny przez Marszałka Województwa (stosowna informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl )
Wnioski złożone po podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyczerpaniu limitu dostępnych środków, podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa o zamknięciu konkursu lub w przypadku, gdy łączna wartość dofinansowania złożonych i zaakceptowanych formalnie wniosków o dofinansowanie przekroczy 140% środków przewidzianych na konkurs, nie będą rozpatrywane.
Data wpływu wniosku liczona jest od terminu jego dostarczenia do UMWŚ (decyduje data wpływu lub data nadania przesyłki/ stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej

Sekretariat Departamentu Funduszy Strukturalnych
- tel. 41/365-81-00, fax 41/365-81-01
Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych - tel. 41/ 365-81-42-kierownik Aleksandra Półtorak-Wiśniewska
Punkt informacyjny RPOWŚ -tel. 41/ 342-16-17; 41/ 342-18-37 (pokój 32, bud.C2 Urzędu Marszałkowskiego)

DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE - DOKUMENTY DO POBRANIA

Powrót Drukuj stronę