Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404027

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Cel programu 

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków unijnych.

Obecny kształt Programu


W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:


   1. Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS);
   2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS);
   3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS);
   4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR);
   5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR);
   6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 10 548,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS);
   7. Transport przyjazny środowisku – 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS);
   8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 3 465,3 mln euro (w tym 2 945,5 mln euro z EFRR);
   9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS);
   10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR);
   11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR);
   12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR);
   13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR);
   14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR);
   15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności – 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS).

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:


   - Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);
    - Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (priorytety VI-VIII);
    - Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);
    - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);
    - Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);
    - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (priorytet XIII).

Schemat instytucji uczestniczących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Beneficjenci Programu


Główni potencjalni beneficjenci programu:


 -  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 - administracja rządowa; przedsiębiorcy;
 - inspekcje i straże w zakresie ochrony środowiska;
 - jednostki naukowe, szkoły wyższe;
 - instytucje kultury;
 - zakłady opieki zdrowotnej;
 - partnerstwa publiczno-prywatne;
 - organizacje pozarządowe;
 - kościoły i związki wyznaniowe.


Finansowanie Programu

 

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 37 565,3 mln euro (w cenach bieżących), z czego 35 285,6 mln euro stanowić będzie wkład publiczny. Wkład publiczny będzie składać się ze środków Unii Europejskiej wynoszących 27 913,7 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 22 176,4 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 737,3 mln euro), a także krajowych środków publicznych w wysokości 7 371,9 mln euro. 

Obok środków publicznych w realizację programu będą zaangażowane również środki prywatne – pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom konkurencji. Łączna wartość środków prywatnych została oszacowana na poziomie 2 279,7 mln euro.


Podział środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne priorytety przedstawia poniższa tabela.


Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro.

Dodatkowo w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro).


Pliki do pobrania:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(wersja 3.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 21 grudnia 2011 r.)

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko
(wersja 3.8 z dnia 24 stycznia 2012 r.)

Lista projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko
(aktualizacja sierpień 2012 r.)

Lista projektów indywidualnych realizowanych w województwie świętokrzyskim wraz ze szczegółowymi informacjami
(aktualizacja sierpień 2012)
Powrót Drukuj stronę