Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324260

Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaCele Programu

Celem głównym
Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 - Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 - Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 - Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
 - Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
 - Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
 - Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce


Cel główny Programu wychodzi naprzeciw celom stawianym przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny UE – odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską. Główne założenia Strategii Lizbońskiej to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty.

Cele te Program realizuje, przeznaczając ponad 90 proc. funduszy na działania w obszarach badania + rozwój (B+R), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. Program Innowacyjna Gospodarka jest więc programem w największym stopniu wpisującym się w realizację Strategii Lizbońskiej.


Należy podkreślić, że Program nie jest kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 (SPO-WKP). Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli realizować inwestycje o zbliżonym charakterze do tych, które realizowane były w ramach cieszącego się ogromną popularnością działania 2.3. SPO-WKP Dotacje dla MSP na inwestycje, będą mogli uzyskać wsparcie w ramach jednego z 16 RPO, funkcjonującego w ich województwie. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji  otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych (tj. np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, Centrów Zaawansowanych Technologii).


W latach 2007-2013 w ramach Programu przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego.

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach Programu wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.


Wsparcie przewidziane w ramach Programu udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji EFRR oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach Programu nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. W ramach Programu wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.


Instytucje realizujące Program

Instytucją Zarządzającą (IZ) dla Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu – tzw. Instytucje Pośredniczące:

 -   Ministerstwo Gospodarki (MG)
 -   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR); poprzednio, do 31 sierpnia 2011 r. -
 -    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji; poprzednio, do 17 listopada 2011 r. -
 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucje te będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu, współdziałając w tym zakresie z podległymi Instytucjami Wdrażającymi (Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia).

Więcej informacji na temat Instytucji realizujących projekt


Beneficjenci Programu


Wsparcie dostępne w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczone będzie na współfinansowanie innowacyjnych projektów, realizowanych przez cztery kategorie beneficjentów:

1. przedsiębiorców (45,8% wsparcia)  
2. jednostki naukowe i badawcze (23,05% wsparcia)   

3. instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi innowacyjne oraz ich sieci (10,08% wsparcia),  

4. administracja publiczna w zakresie elektronicznych usług na rzecz obywateli, w szczególności przedsiębiorców (16,96% wsparcia)
Finansowanie Programu


Program Innowacyjna Gospodarka realizowany będzie z środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Alokacja na Program Innowacyjna Gospodarka wynosi ogółem
9 711 629 742 euro, w tym
8 254 885 280 euro
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Pliki do pobrania:


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wersja zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 16 czerwca 2011 r. i przekazana 28 czerwca 2011 r. do akceptacji, do Komisji Europejskiej


Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

    (aktualizacja 05 kwietnia 2012 r.)


Lista projektów indywidualnych w ramach PO IG ( aktualizacja sierpień 2012 r. )


Lista projektów indywidualnych realizowanych w województwie świętokrzyskim (aktualizacja sierpień 2012 r.)

Powrót Drukuj stronę