Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328332

Krajowe dokumenty strategiczne

    
      Zasady prowadzenia polityki rozwoju określa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju -do pobrania tekst ustawy

     Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

    Politykę rozwoju prowadzą: Rada Ministrów, samorząd województwa, samorząd powiatowy i gminny, na podstawie strategii rozwoju, przy pomocy programów i innych instrumentów finansowych, służących osiąganiu ww. celów.

    Realizację strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych koordynuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.


  _____________________________________________________________________________________________________________


   Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
    29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 - do pobrania dokument strategii


______________________________________________________________________________________________________________


  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) są podstawowym dokumentem przygotowywanym przez każdy kraj    członkowski Unii Europejskiej, określającym krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze i środki krajowe w latach 2007-2013 i podlegającym uzgodnieniom z Komisją Europejską. NSRO stanowią instrument odniesienia dla przygotowywania programów operacyjnych.

Pobierz plik:
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - wersja z maja 2007 r., zaakceptowana przez Komisję Europejską


______________________________________________________________________________________________________________


Plan uporządkowania dokumentów strategicznych

   Rada Ministrów w dniu 27 listopada 2009 r. przyjęła dokument pn. "Plan uporządkowania strategii rozwoju" (reasumpcja decyzji 10 marca 2010r.), który stanowi pierwszy etap prac związnych z przedsięwzięciem podjętym przez Rząd, jakim jest uporządkowanie obowiązujących dokuemntów strategicznych, tj. strategii i programów rozwoju, w tym programów wieloletnich. Zawiera on koncepcję dotyczącą zoptymalizowania liczby obowiązujących strategii rozwoju.
W nowym systemie do podstawowych dokumentów strategicznych, w oparciu o które prowadzona jest polityka rozwoju, należą:
długookresowa strategia rozwoju kraju,(DSRK) określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju     
w perspektywie długookresowej,
średniookresowa strategia rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) – najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku oraz
9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych (za ich przygotowanie odpowiedzialni będą koordynatorzy – ministrowie odpowiadający za dany obszar merytoryczny)

Powyższe strategie łączy wspólna hierarchia celów i kierunków interwencji.

więcej na stronie mrr.gov.pl

   Współcześnie za niezbędny element długookresowego planowania strategicznego oraz zarządzania i koordynacji procesów rozwojowych uznaje się planowania przestrzenne. Podstawowym dokumentem planistycznym zawierającym propozycje działań systemowych opartych o ład przestrzenny jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK).
______________________________________________________________________________________________________________

Powrót Drukuj stronę