Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404441

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, średniookresowa strategia rozwoju kraju podlega okresowej aktualizacji, co najmniej raz na cztery lata. Obowiązująca obecnie Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 została przyjęta przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.

Rada Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r. przyjęła dokument Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Jako główne przesłanki  aktualizacji wskazuje się zmieniające się  uwarunkowania  rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, nasilające się wyzwania globalizacyjne oraz perspektywiczne kierunki rozwoju Unii Europejskiej, a także zamierzenia Rządu dotyczące porządkowania dokumentów programowych. 

1 czerwca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła Informację uzupełniającą do dokumentu pn. Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 przyjętego przez Radę Ministrów w 30 grudnia 2008 r. Przyjęto, iż wydłużenie horyzontu czasowego Strategii do roku 2020 pozwoli na uwzględnienie wizji rozwoju kraju przedstawionej w przygotowywanej przez KPRM długookresowej strategii rozwoju kraju, jak również uwzględnienie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Projekt dokumentów z listopada 2011 r.:

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020

DIAGNOZA


Raport końcowy z ewaluacji ex-ante

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii

  Strategia Rozwoju Kraju 2020 - prezentacja MRR

więcej informacji

Kraju 2020


Powrót Drukuj stronę