Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324218

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

  Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012-2020„Dynamiczna Polska” jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Koordynatorem prac nad tym dokumentem jest Minister Gospodarki.
   Zakres tematyczny Strategii..., stanowią następujące zagadnienia: stabilne podstawy makro-ekonomiczne rozwoju, rynek finansowy, przyjazne środowisko dla przedsiębiorczości, rozwój usług, rozwój sektorów przemysłu i budownictwa, innowacyjność, społeczeństwo informacyjne, eksport i promocja gospodarki.
Cel główny Strategii… , to wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy.
Kierunki interwencji Strategii… podporządkowane są realizacji czterech celów operacyjnych:
Cel 1:    Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki,
Cel 2:    Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy,
Cel 3:    Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców,
Cel 4:    Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - projekt z maja 2012 r.

więcej informacji oraz poprzednie wersje do pobrania

Powrót Drukuj stronę