Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327935

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa

  Strategia rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa do 2020 r. (SZRWRiR) jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Koordynatorem prac nad tym dokumentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dokument określa kluczowe kierunki rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., co pozwoli właściwie zaadresować zakres interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych.
Jako cel główny, przyjęto poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju.
Cele szczegółowe to:
Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;
Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;
Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

Strategia
została przyjęta w dniu 25 kwietnia 2012 r. uchwałą Rady Ministrów.
Informacja na temat przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa

Materiały do pobrania

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa

Ocena ex-ante SZRWRiR na lata 2012-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko SZRWRiR na lata 2012-2020

więcej informacji

Powrót Drukuj stronę